Norengros arbeid med etisk handel

Norengros arbeid med etisk handel

Norengros medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede, og arbeide for å finne løsninger som balanserer belas­tningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Samtidig ivareta menne­skets sosiale forhold og ivareta behov for grunnleggende rettigheter.

01. Forankring

Norengros er medlem av Etisk Handel Norge (EHN) som er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. 

Norengros medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede, og arbeide for å finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Samtidig ivareta menneskets sosiale forhold og ivareta behov for grunnleggende rettigheter. 

Norengros medlemskap og etiske retningslinjer er forankret og vedtatt av styret i Norengros og er sentral del av handlingsplanen i selskapet. Norengros har i samarbeid med EHN utarbeidet Norengros etiske retningslinjer (Code of Conduct) som er styrende i alt arbeid med etisk handel, både internt og eksternt.

Som del av forankringen i Norengros er å avtalefeste våre etiske retningslinjer ved inkludere disse i alle sentrale innkjøpsavtaler. Alle leverandører får kontinuerlig innføring om arbeidet, og nye leverandører får gjennomgang av retningslinjene og våre forventninger ved avtaleinngåelse, som de er pliktet å signere som del av samarbeidsavtalen.

 • Figur 1. OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Norengros arbeid med etisk handel er delt inn i kapitler basert på denne modellen. Kilde: OECD
 • Hvor mange av Norengros leverandører har allerede egne etiske retninglinjer som er like strenge eller strengere enn Norengros sine?

En viktig del av forankringen i organisasjonen er integrering av alle prosesser og prosedyrer som inngår i etisk handel i selskapets styringssystem. På den måten blir arbeidsmetodikken er naturlig del av arbeidshverdagen. Modellen (figur 1) viser hvordan systematikken i arbeidet er bygget opp hvor alle prosedyrer og støttedokument er forankret i denne metoden og våre etiske retningslinjer. 

Alle ansatte i Norengros får informasjon og er innforstått med budskapet og viktigheten av arbeidet med etisk handel. Alle nye ansatte får informasjon om arbeidet og hvordan Norengros jobber med etisk handel. Ansatte som jobber med og berøres av tematikken regelmessig, som har behov for økt kompetanse, gis muligheten til å gjennomføre kurs i regi av EHN.

02. Kartlegging og risikovurdering

Norengros’ leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Varer som leveres til Norengros, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt i våre etiske retningslinjer. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning. 

ILO (International Labour Organization): Organisasjon underlagt FN som jobber mot standarder innenfor arbeiderrettigheter hos alle 187 medlemsland.
 • Figur 2, Eksempel på kompleksiteten i leverandørkjeden
 • Norengros kartlegger sine leverandørkjeder og har oversikt over hvor i verden varen produseres.

Kartlegging av leverandørkjeden

Norengros kartlegger sine leverandørk­jeder og har oversikt over hvor i verden varen produseres. Og jobber system­atisk med å kartlegge bidragsytere nedover i verdikjeden (produsentens leverandører). Kartleggingen gir oss bedre kontrollgrunnlag til vurdering av risiko forbundet med brudd på Norengros etiske retningslinjer.

Norengros jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. 

En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer.  

Til å hjelpe oss i dette arbeidet har vi implementert Factlines. Factlines er et web-basert verktøy som forenkler informasjonsutveksling mellom parter i leveransekjeden, og lar oss identifisere og vurdere risiko gjennom kjeden.  

På oppfordring fra Norengros må leverandør kunne dokumentere arbeidet som sikrer etterlevelse av Norengros retningslinjer. Dersom Norengros ønsker å kartlegge Leverandørs underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel, plikter leverandøren å tilrettelegge for en slik kartlegging. 

Risikovurdering av leverandørkjeden

I dette arbeidet, risikovurderes informasjonen som er samlet inn ved kartlegging av leverandørkjeden. Vi kartlegger risiko knyttet til leverandør, land, bransje, sektor, produkt m.m og innsatsfaktorer for å forstå overordnet risiko. Kartleggingen gir Norengros innfallsvinkel på hvordan mest effektivt ta opp de problemstillinger som er statistikk eller sannsynlig gjeldene i hvert tilfelle. Aktsomhetsvurderingen gir Norengros mulighet til å spisse sin tilnærming og bruke ressursene på leverandører med høyere sannsynlighet av forekomst for brudd på etisk retningslinjer. 

For mange handler risiko først og fremst om risiko for egen virksomhet: Finansiell risiko, omdømmerisiko, operasjonell risiko. Risiko ved aktsomhetsvurdering handler derimot om risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.» Kilde: OECD

Norengros har en visuell oversikt over risikobildet på våre leverandører og de innsatsfaktorer hver enkelt leverandør har innafor sine rammer. I aktsomhetsvurderingen benyttes mange kilder og evalueringskriterier, hvor hovedpunktene er hentet fra Norengros egne etiske retningslinjer. Følgende hovedpunkter evalueres:

 • Hvor trygt er landet? (her inngår; ran, kriminalitet, antall drepte på veien, terroristangrep, krig, samt om verdens farligste byer ligger i dette landet) 
 • Arbeidsrettigheter (her inngår; arbeidsstandarder, sivile rettigheter, retten til fagorganisering, streikerett, retten til kollektive forhandlinger, m.m.) 
 • Miljøscore (her inngår; miljøvern, miljøhelse, Miljø vitalitet/levedyktighet, m.m) 
 • Barnearbeid (her inngår; Barnearbeid, barneslaveri, trafficking av barn, barneekteskap, barn i krig/barnesoldater m.m)
 • Moderne slaveri (her inngå; Bonded labor, Forced Labor, Human trafficking, Descent-based slavery, Forced marriage m.m) 
 • Helse og Sikkerhet (her inngår; institusjon og resurser landet styresmakter besitter, sikkerhetsrammeverk, utilsiktet skade, m.m.) 
 • Korrupsjon (her inngår all type korrupsjon)
 • Dyrevelferd (her inngår dyrs velferd, lover, forbud) 
 • Vann tilgang/resurs (her inngår hvor stort press det er på vannressurser) 
Kilder: Norengros benytter seg av anerkjente kilder verifisert av EHN i alt arbeid med aktsomhetsvurdering. 
 • Eksempelvis utdrag av Norengros aktsomhetsvurdering. Norengros benytter seg av anerkjente kilder verifisert av EHN i alt arbeid med aktsomhetsvurdering.

Prioritering av risiko

Norengros prioriterer basert på grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad av negativ påvirkning for mennesket, samfunn eller miljø.

Oversikten gir oss rask oversikt hvor en leverandør og deres leverandørkjede har svakheter som må følges opp. Ved slik kartlegging har vi mulighet til å gjennomføre nødvendige tiltak som preventiv forebygging. Relevante kilder i denne sammenheng kan være rapporter fra myndigheter, sivilsamfunn, bedriftsforeninger, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, og nyhetsoppslag. Dersom en leverandør produserer i ett land som bemerker seg negativt, vil Norengros vie nødvendige ressurser på oppfølging av disse.

Prekvalifisering av Leverandører: Mye av arbeidet knyttet til kvalifisering av leverandører gjøres i forkant av et eventuelt samarbeid, hvor målet er å inngå avtaler hvor risikobildet er kartlagt som muliggjør en kalkulert beslutning. Nedskrevet i Norengros prosedyre tilsier alle leverandører skal bevare Norengros egenevaluering før videre evaluering kan finne sted, det vil si i forkant av kontrakt eller ved anbud. 


Norengros etterlever sine verdier og prosedyrer og har ved flere anledninger avstått samarbeid med leverandører som ikke innfrir til våre forventninger.

Produkttesting

Norengros gjennomfører tester av sine produkter for å forsikre at produktene ikke inneholder farlige kjemiske stoffer eller stoffer utover tillate verdier. I løpet av ett år velges det ut 20 vilkårlige produkter fra vår portefølje som gjennomgår tester på laboratoriet. Testene gir oss innholdet på materialer, kjemiske stoffer i produktet, mengde og sammensetning av disse. Dette for å gi svar på om produktene er i henhold til regelverk (EC) No. 79/117/EEC for kort kjedede klor parafiner og kjemiske stoffer oppført i (EC) No. 1907/2006 (REACH).

03. Forebygging og begrensning

Norengros’ arbeidsmetodikk med Etisk Handel tar utgangspunkt i en systematisk og praktisk tilnærming som fremgår i figuren utarbeidet av OECD (figur 1).

Norengros som stor aktør i det norske markedet og som totalleverandør omsetter et bredt spekter av varer. Vi handler varer produsert i mange av verdens land hvor risiko varierer fra land til land og fra bransje til bransje. Norengros ønsker bærekraft i egen leverandørkjede fordi dette samsvarer med organisasjonens ønske og behov. Derfor er det viktig for oss å ha tilrettelegge for forutsigbarhet.  

Innkjøpspraksis

Norengros har strenge krav til egen virksomhet og tilretteleggingen skjer i egen innkjøpspraksis, for å skape forutsigbarhet med samarbeidspartnere. Det er utarbeidet prosedyrer og poliser som omhandler tematikken og beskriver hvordan Norengros skal jobbe for å skape denne forutsigbarheten.

Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er gjenstand av flere års arbeid med å lytte til produsenter og tilpasse oss i den grad mulig deres prosesser i forsøk på å harmonere vårt behov mot deres kapabilitet. Norengros tilrettelegger for forutsigbarhet i sine innkjøp og avtaler ved standardiserte rammeverk. I mange tilfeller vil Norengros sammen med leverandør legge plan (les: bestillingskalender) for bestilling og hyppighet, og vi forholder oss til ledetider fastsatt av leverandør.

Norengros har ved flere anledninger endret egen praksis for å optimalisere innkjøp og logistikk i å gjøre denne så rasjonell og miljøvennlig som mulig, i samarbeid med leverandør. Dette er positivt for begge parter da det gir forutsigbarhet og høyere grad av effektivitet, og optimalisering. 

04. Oppfølging

Norengros og systemer for oppfølging av leverandørkjeden

Norengros har utviklet egne prosedyrer og tilhørende dokumenter for oppfølging av leverandører. Ved bruk av teknologisk avansert arkitektur innhentes egenrapportering på etiske, sosiale, og miljømessige forhold hos leverandører. Hver enkelt besvarelse gjennomgår en aktsomhetsanalyse for å avdekke om det forekommer svakheter eller mangler hos leverandør. Type og grad av oppfølging blir definert ut i fra analysen og de risiko som blir funnet. Norengros benytter aktsomhetsanalysen til videre forbedringsarbeid med leverandør hvor vi kan be om ytterlige informasjon eller foreslår kontrete tiltak for å forhindre uønsket praktikk. Norengros benytter mange typer av leverandøroppfølging: 

 • Egenerklæring (Factlines)

 • Egen revisjon/fabrikkbesøk

 • 3-parts revisjon (både rekvirert og eksisterende)

Norengros har utviklet eget formular for revisjon, denne utføres av egne ansatte som er hos leverandør/fabrikk. Revisjoner gir oss førstehånds informasjon og kan danne grunnlag for videre arbeid med leverandør. Forbedringsarbeid gir oss klare indikasjoner og historikk på konkrete tiltak som har vært utført eller i prosess hos hver enkelt samarbeidspartner. 

Brudd på retningslinjer

Norengros har utarbeidet egen prosedyre for håndtering av brudd på etisk retningslinjer, som har til hensikt å gi en metodisk håndtering, dersom brudd er faktum.

Ved avdekking av brudd på våre etiske retningslinjer vil Norengros møte enhver utfordring med passende aksjon. Norengros vil overveie grad av brudd, og gjøre tiltak deretter. Som oftest er det ved dialog og kommunikasjon for å sikre bedre samarbeid og økt kompetanse.

Ved brudd på de etiske retningslinjene skal leverandøren, i samarbeid med Norengros lage en plan for korrigering av mangler og intervall for ferdigstillelse av utbedring.

Dersom leverandør ikke gjennomfører avtalte tiltak nødvendig for å tilfredsstille våre retningslinjer og forventning kan terminering av avtaleforhold være siste instans. 

05. Kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon

Gjennom Norengros medlemskap i EHN kommuniserer vi vårt arbeid innen etisk handel via årlig rapportering. Denne informasjonen er offentlig tilgjengelig på Norengros nettside også på EHN sine nettsider. Norengros kommuniserer eksternt ved ønske eller ved behov vedrørende sitt arbeid til alle interessenter.

Intern kommunikasjon

Norengros har utarbeidet eget kommunikasjon materiell til egne ansatte i form av presentasjoner og dokumenter som alle ansatte har tilgang til. Alle nye ansatte vil få informasjon om det arbeidet som del av opplæring, som forteller om det arbeidet som gjøres innenfor etisk handel samt arbeidsmetodikk. Norengros benytter interne medier til å opplyse om endringer og nyheter til alle ansatte, og spesielt relevant for dem som arbeider med tematikken.

Kartlegging leverandører Covid-19 i 2020

Norengros har vært et viktig støtteapparat til offentlige og private ­institusjoner under pandemien Covid-19.

Den ekstreme etterspørselen etter enkelte varer under pandemien har bekreftet verdien av lange og gode forretningsforbindelser for Norengros.

Norengros har utelukkende benyttet kjente og eksisterende leverandører som har levert til oss i en årrekke. Norengros har takket nei til veldig mange leverandører og produkter fordi vi ikke ønsket ta stor risiko overfor oss selv, eller våre kunder, da vi ikke kunne verifisere kvalitet, opphav eller etisk handel.

Det ble gjennomført kartlegging og ekstra risikovudering av leverandører som var kritiske for Norengros, relatert til problematikk rundt Covid-19. Kartlegging ble gjennomført mot leverandører som er i land hvor det er fare for arbeidere og deres rettigheter.  

Punkter det ble satt særskilt fokus på var mulig brudd på rettigheter til folkegruppen Uyghurerer, og hvordan de ansattes arbeidsrettigheter og HMS ble ivaretatt på de lokale ­fabrikkene i en tid hvor etterspørselen økte betydelig.

Norengros’ kartlegging ga bekreftelse om at våre samarbeidspartnere opprett­holdt standard til etisk handel og ikke utnyttet situasjonen. 

 

Product name placeholed

 • Varenummer: 
 • Lev. varenummer: 
(Betales i butikk)
Referansenummer og informasjon om henting sendes til mobilnummer:

Du er i ferd med å tømme handlekurven

Alert message placeholder

Generic alert placeholder

Legg i liste

Du må logge inn for å legge produktet i en bestillingsliste

Bestillingslister

Mine lister

Vennligst vent..

Vi simulerer dine kundespesifikke priser og rabatter - dette kan dessverre ta litt tid. Vennligst ikke klikk tilbake eller naviger bort fra denne siden i prosessen.