Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Etisk handelEtisk handel

Norengros arbeid med etisk handel

Norengros medlemskap i EHN (Etisk Handel Norge) innebærer forpliktelse å ha oversikt over utfordringer i egen leverandørkjede, og arbeide for å finne løsninger som balanserer belas­tningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Samtidig ivareta menne­skets sosiale forhold og ivareta behov for grunnleggende rettigheter.

Forord

Norengros jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører for å sikre hele verdikjeden. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre oss om at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Norengros stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. Som mangeårig medlem av Etisk Handel Norge er OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger – for å fremme et ansvarlig næringsliv – er en innarbeidet metodikk på hvordan vi jobber i vår leverandørkjede.

Til å hjelpe oss i arbeidet med sporbarhet i leverandørkjeden har vi implementert Factlines. Factlines er et web-basert verktøy som forenkler informasjonsutveksling mellom parter i leveransekjeden, og lar oss identifisere og vurdere risiko gjennom verdikjeden.

Rapport for Bærekraftig forretningspraksis

Norengros rapporterer åpent om vårt arbeid med etisk handel. Årets rapport kan leses i sin helhet på Norengros sine nettsider eller på etiskhandel.no.

Rapport for Bærekraftig forretningspraksis

Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven

Norengros har Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.

Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven her eller på Factlines sine sider.

Norengros arbeid med etisk handel - image block

01. Forankring

Norengros er medlem av Etisk Handel Norge (EHN) som er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlems­organisasjon og Norges største nett­verk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Norengros rapporterer årlig åpent om vårt arbeid med etisk handel.

Etisk handel

Norengros medlemskap i EHN innebærer forpliktelse å ha oversikt over ut­­­fordringer i egen leverandørkjede, og arbeide for å finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og ­økonomien vår. Samtidig ivareta menneskets sosiale forhold og ivareta behov for grunnleggende rettigheter.

Norengros medlemskap og etiske retningslinjer er forankret og vedtatt av styret i Norengros og er sentral del av handlingsplanen i selskapet. Norengros har i sam­­arbeid med EHN utarbeidet Norengros etiske retningslinjer (Code of Conduct) som er styrende i alt arbeid med etisk handel, både internt og eksternt.

En del av forankringen i Norengros er å avtalefeste våre etiske retningslinjer ved å inkludere disse i alle sentrale innkjøps­avtaler. Alle leverandører får kontinuerlig innføring om arbeidet, og nye leverandører får gjennomgang av retningslinjene og våre forventninger ved avtaleinngåelse, som de er pliktet å signere som del av samarbeidsavtalen.

Norengros' arbeidsmetodikk med etisk handel tar utgangspunkt i OECD-modellen som gir en systematisk og praktisk tilnærming

Figur 1. OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Norengros arbeid med etisk handel er delt inn i kapitler basert på denne modellen. Kilde: OECD

OECD-modellen

En viktig del av forankringen i organisasjonen er integrering av alle prosesser og prosedyrer som inngår i etisk handel i selskapets styringssystem. På den måten blir arbeidsmetodikken en naturlig del av arbeidshverdagen. OECD-modellen (figur 1) viser hvordan systematikken i arbeidet er ­bygget opp hvor alle prosedyrer og støttedokument­­ er forankret i denne metoden og våre etiske retningslinjer.

Ansatte i Norengros får informasjon og er innforstått med budskapet og viktigheten av arbeidet med etisk handel. Ansatte som jobber med og berøres av tematikken regelmessig og som har behov for økt kompetanse, gis muligheten til å gjennomføre kurs i regi av EHN.

Figur 2, eksempel på kompleksiteten i leverandørkjeden

Kartlegging av leverandørkjeden

Norengros kartlegger sine leverandør­kjeder og har oversikt over hvor i verden varen produseres. Vi jobber systematisk med å kartlegge bidragsytere nedover i verdikjeden (produsentens leverandører). Kartleggingen gir oss bedre kontroll­grunnlag til vurdering av risiko forbundet med brudd på Norengros etiske retningslinjer.

Norengros jobber systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjøres i nært samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter.

En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de produkter vi omsetter er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer. Til å hjelpe oss i dette arbeidet har vi implementert Factlines. Factlines er et web-­basert verktøy som forenkler informasjonsutveksling mellom parter i leveransekjeden, og lar oss identi­fisere og vurdere risiko gjennom kjeden.

På oppfordring fra Norengros må ­leverandør kunne dokumentere arbeidet som sikrer etterlevelse av Norengros retningslinjer. Dersom Norengros ønsker å kartlegge Leverandørs underleverandører med hensyn til etterlevelse av retnings­linjene for etisk handel, plikter leverandøren å tilrettelegge for en slik kartlegging.

Norengros kartlegger sine leverandørkjeder og har oversikt over hvor i verden varen produseres

Kartlegging av leverandørkjedene

Factlines

Factlines er en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter med kvalitetsikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden. De gjennom­ fører leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid. Noren­gros bruker Factlines til å samle inn og få oppdatert informasjon om leverandørkjeden.

Factlines systemverktøy innen CSR er vurdert tilfredsstillende opp mot krav gjengitt i Lov om offentlige Anskaffelser § 5. (ref. Advokatfirma Hjort, 2017)

Risikovurdering av leverandørkjeden

I dette arbeidet, risikovurderes ­infor­­­­­­­ma­sjonen som er samlet inn ved kartlegging av leverandørkjeden. Vi kartlegger risiko knyttet til leverandør, land, bransje, sektor, produkt m.m og innsatsfaktorer for å forstå overordnet risiko. Kartleggingen gir Norengros innfallsvinkel på hvordan mest effektivt ta opp de problemstillinger som er statistisk eller sannsynlig gjeldene i hvert tilfelle.

Aktsomhetsvurderingen gir Norengros mulighet til å spisse sin til­nærming og bruke ressursene på leverandører med høyere sannsynlighet av forekomst for brudd på etisk retningslinjer. Norengros har en visuell oversikt over risikobildet på våre leverandører og de innsatsfaktorer hver enkelt leverandør har innen sine rammer. I aktsomhetsvurderingen benyttes mange kilder og evalueringskriterier, hvor hovedpunktene er hentet fra Norengros egne etiske retning­s­linjer.

Risikovurdering av leverandørkjeden, noen av våre kriterier:

 • Hvor trygt er landet? (her inngår; ran, kriminalitet, antall drepte på veien, terroristangrep, krig, samt om verdens farligste byer ligger i dette landet) 
 • Arbeidsrettigheter (her inngår; arbeidsstandarder, sivile rettigheter, retten til fagorganisering, streikerett, retten til kollektive forhandlinger, m.m.) 
 • Miljøscore (her inngår; miljøvern, miljøhelse, Miljø vitalitet/levedyktighet, m.m) 
 • Barnearbeid (her inngår; Barnearbeid, barneslaveri, trafficking av barn, barneekteskap, barn i krig/barnesoldater m.m)
 • Moderne slaveri (her inngå; Bonded labor, Forced Labor, Human trafficking, Descent-based slavery, Forced marriage m.m) 
 • Helse og Sikkerhet (her inngår; institusjon og resurser landet styresmakter besitter, sikkerhetsrammeverk, utilsiktet skade, m.m.) 
 • Korrupsjon (her inngår all type korrupsjon)
 • Dyrevelferd (her inngår dyrs velferd, lover, forbud) 
 • Vann tilgang/resurs (her inngår hvor stort press det er på vannressurser) 

Kilder: Norengros benytter seg av anerkjente kilder verifisert av EHN i alt arbeid med aktsomhetsvurdering.

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.

I 2021 har vi sett spesielt på Retten til fagorganisering. Norengros valgte å gå i dybden på retten til fagorganisering. Ut i fra egenrapportering som inneholder mange spørsmål over tematikken som leverandør må svare på valgte vi ut leverandører som ikke kunne vise til prosedyrer eller policy. Dette ble tatt i betraktning i vår risikokartlegging over statistisk sannsynlighet for brudd på denne rettigheten i de landene leverandør produserer sine varer. Til formålet ble det laget en egen undersøkelse som gikk ut til 25 leverandører som vi ønsket en utvidet egenerklæring fra.

Vi valgte ut 2 av våre 5 største leverandørene og ønsket å gjennomføre en fysisk revisjon av dem. Dette ble positivt mottatt av våre leverandører som aldri hadde gjennomført tilsvarende med kunder tidligere. Revisjon ble gjennomført her i Norge med en av landets største leverandører innen kjemi, renhold etc og en produsent i Danmark innen desinfeksjon. Som resultat av revisjon vil produsenten av desinfeksjon innføre CoC som del av sin prekvalifisering av sine underleverandører og som del av sine avtaler.

Det ble arrangert en 2 dagers video-revisjon med vår største leverandør på engangshansker. Vi var de først som hadde gjennomført dette hos dem. Det var til stor nytte og bedret kvaliteten og gjennomføringen av videorevisjonen at vi hadde vært på fabrikken tidligere.

Prioritert negativ påvirkning / skade

 • Retten til fagorganisering: Fagorganisering og kollektive forhandlinger. Helse, miljø og sikkerhet. Lønn. Regulære ansettelser. Marginaliserte befolkningsgrupper. Utført globalt.
 • Leverandør revisjoner (Nordiske): Helse, miljø og sikkerhet. Miljø. Utslipp. Avfall. Vann. Materialbruk. Utført i Danmark og Norge.
 • Video-revisjon hanske-leverandør: Tvangsarbeid. Diskriminering. Brutal behandling. Helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstid. Regulære ansettelser. Utslipp. Energi. Avfall. Vann. Utført i Malaysia.

Prioritering av risiko

Norengros sine prioriteringer er basert på grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad av negativ påvirkning for mennesket, samfunn eller miljø.

Oversikten gir oss rask oversikt hvor en leverandør og deres leverandørkjede har svakheter som må følges opp. Ved slik kartlegging har vi mulighet til å gjennomføre nødvendige tiltak som preventiv forebygging. Relevante kilder i denne sammenheng kan være rapporter fra myndigheter, sivilsamfunn, bedriftsforeninger, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, og nyhets­oppslag. Dersom en leverandør produserer i ett land som bemerker seg negativt, vil Norengros vie flere ressurser på oppfølging av disse.

Norengros etterlever sine verdier og prosedyrer og har avstått samarbeid med leverandører som ikke innfrir våre forventninger.

Prekvalifisering av Leverandører: Mye av arbeidet knyttet til kvalifisering av leverandører gjøres i forkant av et eventuelt samarbeid, hvor målet er å inngå avtaler hvor risikobildet er kartlagt som muliggjør en kalkulert beslutning. Nedskrevet i Norengros prosedyre tilsier alle leverandører skal bevare Norengros egenevaluering før videre evaluering kan finne sted, det vil si i forkant av kontrakt eller ved anbud.

Norengros etterlever sine verdier og prosedyrer og har ved flere anledninger avstått samarbeid med leverandører som ikke innfrir til våre forventninger.

Produkttesting

Norengros gjennomfører tester av sine produkter for å forsikre at produktene ikke inneholder farlige kjemiske stoffer eller stoffer utover tillate verdier. I løpet av ett år velges det ut 20 vilkårlige produkter fra vår portefølje som gjennomgår tester på laboratoriet. Testene gir oss innholdet på materialer, kjemiske stoffer i produktet, mengde og sammensetning av disse. Dette for å gi svar på om produktene er i henhold til regelverk (EC) No. 79/117/EEC for kort kjedede klor parafiner og kjemiske stoffer oppført i (EC) No. 1907/2006 (REACH).

03. Forebygging og begrensning

Norengros’ arbeidsmetodikk med Etisk Handel tar utgangspunkt i en syste­matisk og praktisk tilnærming som fremgår i figur 1 utarbeidet av OECD.

Norengros som stor aktør i det norske markedet og som totalleverandør omsetter et bredt spekter av varer. Vi handler varer produsert i mange av verdens land hvor risiko varierer fra land til land og fra bransje til bransje. Norengros ønsker bærekraft i egen leverandørkjede fordi dette samsvarer med organisasjonens ønske og behov. Derfor er det viktig for oss å ha tilrettelag for forutsigbarhet.

Dame som jobber

Innkjøpspraksis

Norengros har strenge krav til egen ­virksomhet og tilretteleggingen skjer i egen innkjøpspraksis, for å skape forutsigbarhet med samarbeidspartnere. Det er utarbeidet prosedyrer som omhandler tematikken og beskriver hvordan Norengros skal jobbe for å skape denne forutsigbarheten.

Innkjøpspraksisen i Norengros i dag er gjenstand av flere års arbeid med å lytte til produsenter og tilpasse oss i den grad mulig deres prosesser i forsøk på å ­harmonere vårt behov mot deres kapabilitet. Norengros tilrettelegger for forutsigbarhet i sine innkjøp og avtaler ved standardiserte rammeverk. I mange tilfeller vil Norengros sammen med leverandør legge en plan (les: bestillingskalender) for bestilling og hyppighet, og vi forholder oss til ledetider fastsatt av leverandør.

Norengros har ved flere anledninger endret egen praksis for å optimalisere innkjøp og logistikk for å gjøre denne så rasjonell og miljøvennlig som mulig, i samarbeid med leverandør. Dette er positivt for begge parter da det gir forutsig­barhet og høyere grad av effektivitet, og optimalisering.

04. Oppfølging

Systemer for oppfølging av leverandørkjeden

Norengros har utviklet egne prosedyrer og tilhørende dokumenter for oppfølging av leverandører. Hver enkelt besvarelse gjennomgår en aktsomhetsanalyse for å avdekke om det forekommer svakheter eller mangler hos leverandør. Type og grad av oppfølging blir definert ut i fra analysen og de risiko som blir funnet. Norengros benytter aktsomhetsanalysen til videre forbedringsarbeid med leverandør hvor vi kan be om ytterlige informasjon eller foreslår kontrete tiltak for å forhindre uønsket praktikk. Norengros benytter mange typer av leverandør oppfølging:

 • Egenerklæring (Factlines)
 • Egen revisjon/fabrikkbesøk
 • 3-parts revisjon (både rekvirert og eksisterende)

Norengros har utviklet egnet formular for revisjon, denne utføres av egne ansatte som er hos leverandør/fabrikk. Revisjoner gir oss førstehånds informasjon og kan danne grunnlag for videre arbeid med leverandør. Forbedringsarbeid gir oss klare indikasjoner og historikk på konkrete tiltak som har vært utført eller i prosess hos hver enkelt samarbeidspartner.

Brudd på retningslinjer

Norengros har utarbeidet egen prosedyre for håndtering av brudd på etisk retningslinjer, som har til hensikt å gi en metodisk håndtering, dersom brudd er faktum.

Ved avdekking av brudd på våre etiske retningslinjer vil Norengros møte enhver utfordring med passende aksjon. Norengros vil overveie grad av brudd, og gjøre tiltak deretter. Som oftest er det ved dialog og kommunikasjon for å sikre bedre samarbeid og økt kompetanse.

Ved brudd på de etiske retningslinjene skal leverandøren, i samarbeid med Norengros lage en plan for korrigering av mangler og intervall for ferdigstillelse av utbedring.

Dersom leverandør ikke gjennomfører avtalte tiltak nødvendig for å tilfredsstille våre retningslinjer og forventning kan terminering av avtaleforhold være siste instans.

05. Kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon

Gjennom Norengros’ medlemskap i Etisk Handel Norge kommuniserer vi vårt arbeid innen etisk handel via årlig ­rapportering. Denne informasjonen er offentlig ­tilgjengelig på Norengros nettside også på IEH sine nettsider. Vi vil selvfølgelig også etterleve og redegjøre for aktsomhetsvurderingene i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Intern kommunikasjon

Norengros har utarbeidet eget kommunikasjons­­­­­­materiell til egne ansatte i form av presentasjoner og dokumenter som alle ansatte har tilgang til. Alle nye ansatte vil få informasjon om det arbeidet som del av opplæring, som forteller om det arbeidet som gjøres innenfor etisk handel samt arbeidsmetodikk. Norengros benytter interne medier til å opplyse om endringer og nyheter til alle ansatte, og spesielt relevant for dem som arbeider med tematikken.