Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
MiljøMiljø

Norengros klimarapport

Reduksjon av klimautslipp, og klimatilpasning er sentral i Norengros identitet og strategi for å bidra mot å nå målene i Parisavtalen. Klimarapporten gir Norengros som organisasjon mulighet til å evaluere seg selv over tid og se hvor just­eringer bør gjøres for perioden og fremtid.

Om rapporten

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Et omfattende produktspekter gjør oss til totalleverandør av forbruksvarer til næringslivet og offentlig sektor. Norengros er en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd, og vi arbeider kontinuerlig med å begrense vårt klimavtrykk.

Klimarapporten har til hensikt å gi en ­oversikt over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp). Reduksjon av klimautslipp og klimatilpasning står sentralt i Norengros’ identitet og strategi for å bidra mot å nå målene i Parisavtalen. Klimaregnskapet er et viktig verktøy for Norengros ved at det gir oss konkrete utslippsdata og muligheten til å evaluere oss selv over tid. Norengros har de siste årene rapportert godt på scope 1 og 2.

Etter selvevalueringer og med økt kunnskap og forståelse ser vi at vårt scope 3 bidrar til de største utslippene og at vi fremover må øke fokuset her. Det som tidligere har vært frivillig rapportering vil bli lovpålagt.

Fra kvotekjøp til klimatiltak

Norengros har ambisjoner om å jobbe mer med konkrete tiltak for å redusere utslipp. I 2022 startet vi arbeidet med vesentlighets­analyser og vil i 2023 arbeide frem en tydeligere klimastrategi som skal erstatte kompenseringen fra tidligere år.

Så langt har vi anerkjent at de største utslippene våre kommer gjennom innkjøpte varer. Vi har vurdert risiko og muligheter der vi ser at arbeidet med bærekraft krever langt større dokumentasjon enn tidligere, og ved å kommunisere arbeidet vårt står vi sterkere.

I 2023 skal vi sette tydelige ambisjonsnivå og finne sentrale satsninger. Vi skal sørge for at klimaregnskap fører til handling og tydeliggjøre en bro mellom rapporteringen og selskapenes atferd.

Kartlegging av miljøaspektene i Norengros

Norengros har i lang tid jobbet systematisk med å redusere belastningen på miljøet ­og er bevist vårt miljøansvar. For å ­demonstrere ­vårt ansvar ble vi første gang miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 i 2016. Før ISO sertifisering hadde Norengros flere år som miljøfyrtårnsertifisert bedrift, og har alltid vært opptatt av at miljø og bærekraft skal være del av identiteten til Norengros.

Norengros har utarbeidet en omfattende rutine for å kartlegge miljøaspektene som Norengros har påvirkning på. Miljøaspektene er både interne for organisasjonen, og de eksterne, som påvirker miljøet og interessenter for Norengros. Norengros gjennomfører årlig kart­legging av disse aspektene og gjennomfører samsvars­vurdering utført av tredjepart for en uavhengig bekreftelse på at lover og krav relatert til ytre miljø er overholdt.

Prosessoptimalisering

I forbindelse med å minimere utslipp av CO2e benytter Norengros seg av avanserte løsninger for optimalisering av kjøreruter, for å lage beste leveringsrute og veivalg som skal benyttes for å spare tid og utslipp.

Klimaregnskap

Om regnskapet

Klimaregnskapet baserer seg på tilsendt tallmateriale fra våre 13 grossister i tillegg til kjedeadministrasjon og sentralt lager. Norengros har ­ført klimaregnskap siden 2019.

Metode

Årets mal for klimaregnskapet er oppdatert i samarbeid med PWC med oppdaterte faktorer for utregninger av utslipp. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangs­punkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). I rapporten skiller vi mellom direkte klimagassutslipp (omfattet av Scope 1 i GHG-protokollen), indirekte utslipp fra energiforbruk (Scope 2) og andre indirekte utslipp (Scope 3). I tråd med GHG-protokollen har vi også tydeliggjort om Scope 2-utslippene er beregnet i henhold til lokasjons- eller markedsbasert metode.

Analysen i denne rapporten er utført iht. «A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition». Standarden omfatter rapportering av de seks klimagasser som inngår i Kyoyo protokollen som er: Carbon dioxid (NO2), metan (CH2), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), og Sulphur hexafluoride (SF6), som omregnes til CO2-ekvivalenter.

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (Scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder.

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (Scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. Kilde: GHG Protocol. ghgprotocol.org: «A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition»

Scope 1 – Direkte utslipp

Rapportering av utslippskilder under scope 1 er obligatorisk og knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Rapporteringen omfatter all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.).

Scope 1 – Grønne leveranser

Norengros er ledene når det kommer til klimaarbeid lokalt. Elektrifisering er viktig klimatiltak samtidig som det gir konkurranse­kraft. Norengros leverer varer i hele Norge med lastebiler og varebiler.

Våre grossister har de siste årene vist stor investeringsvilje i elektriske kjøretøy og de fleste grossistene kan i dag tilby vare­leveranser utslippsfritt. Investeringene har bidratt til en samlet reduksjon av utslipp på fossilt drivstoff. Dette til tross for økt ­aktivitet sammenliknet med de to foregående årene.

Scope 2 – indirekte utslipp

Rapportering av indirekte utslipp under scope 2 er obligatorisk og knyttet til konsum av elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. Her har eierform ingen betydning da leie og eie er rapporteringspliktig. I 2015 ble GHG Protokollens (2015) nye retningslinjer for beregning av utslipp fra elektrisitetsforbruk publisert. Her åpnes det for todelt rapportering av elektrisitetsforbruk. I praksis betyr det at virksomheter som rapporterer sine klimagassutslipp skal synliggjøre både reelle klimagassutslipp som stammer fra produksjonen av elektrisitet, og de markedsbaserte utslippene knyttet til kjøp av opprinnelsesgarantier. I denne rapporten er det valgt markedsbasert metode. Endringen gjør det synlig ved å vise effekten av energieffektivisering og sparetiltak og vise effekten av å kjøpe elektrisitet fra fornybare ressurser med opprinnelsesgaranti.

Nye elektriske lastebiler
Elektrisk lastebil
Elektrisk lastebil

Scope 2 – Innkjøpt energi

Klimapåvirkningen skal beregnes ut fra lokasjonsbasert og markedsbasert metode. I lokasjonsbasert metode ganger man virksomhetens forbruk i kWt og ganger med utslippsfaktoren i området. Den andre metoden tar utgangspunkt i at vi har et felles europeisk strømmarked og at strømmen vi bruker ikke nødvendigvis kommer fra vannkraft.

I 2020 sikret Norengros opprinnelses­garanti på sine strømavtaler. Gjennom dette kan vi sette markedsbaserte utslipp til 0. Det bekrefter at opprinnelsen på kraft­produksjonen stammer fra fornybare ressurser. En andel strøm er ikke dekket av opp­­rinnelsesgaranti og her blir utslippet høyt. Gjenværende utslipp i scope 2 kommer fra fjernvarme. Strømforbruket er redusert sammenliknet med 2021, noe som gir nedgang i scope 2 på hele 10 %.

Lokasjonsbaserte tall er lagt til grunn for denne sammenlikningen.

Norengros eier store varelagre på tilsammen 75.000 m2 – temperering av disse er en stor påkjenning for miljøet. Flere av Norengros grossister produserer egen strøm ved solenergi.Solcellepanelet på lageret til Norengros Kjosavik dekker 30% av forbruket og lader samtidig ­elektriske laste- og varebiler.


Kjosavik
Solcellepanel på taket hos Kjosavik

Scope 3 – Andre indirekte utslipp

Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll. Typisk scope 3 rapportering vil inkludere flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc.

Scope 3 – Økt reisevirksomhet

Vi har målt reiser og avfall som en del av klimaregnskapet. Antall reiser har økt som følge av mer normal aktivitet i forhold til de to foregående år. Dette har økt våre utslipp på scope 3. Det benyttes fortsatt hjemmekontor, men mange ansatte har valgt å komme tilbake til fysiske møter og kundebesøk.

Vi har benyttet ny metode for beregning av utslipp på restavfall til forbrenning sammenliknet med tidligere år. Utslippene omfatter nå kun transport og er dermed lavere enn tidligere år der utslipp i ­for­bindelse med materialgjenvinningen.

Vi forbereder oss på fremtidens ­forventninger til klimaregnskap. Derfor har vi startet arbeidet med å se på utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Samtidig har vi startet innsamling av informasjon som gjelder investeringer i kapitalvarer slik som driftsutstyr, kjøretøy og bygg.

Klimamål

Norengros har i 2023 ambisjoner om å sette tydeligere klimamål med tiltak og målinger for hele virksomheten. Vår ambisjon er 50 % reduksjon frem mot 2030. Derfor skal vi sørge for at klimaregnskapet fører til handling og tydeliggjøre sammenhengen mellom ­rapporteringen og vår adferd.