Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Norengros klimarapport 2023Norengros klimarapport 2023

Norengros' klimarapport

Som ledende aktør på forbruksvarer i Norge har Norengros et ambisjonsnivå om å holde et høyt klimafokus.

Om rapporten

Klimarapporten har til hensikt å gi en oversikt over hele Norengros-kjedens klimagassutslipp. Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasninger står sentralt i vår identitet og strategi for å bidra til å nå målene i Parisavtalen. I rapporten er klimaregnskapet sentralt. Dette er et viktig verktøy for å gi oss konkrete utslippsdata for å identifisere tiltak til forbedringer og reduksjon av klimagassutslipp.

You can’t manage what you don’t measure.

Ambisjonsnivået har tidligere vært kutt i egen drift og innkjøpt energi. I 2023 startet arbeidet med å finne løsninger på å inkludere Scope 3 – et område vi ikke eier, men i stor grad kan påvirke. I klimarapporten for 2023 viser vi til kostnadsestimat knyttet til Scope 3.

Klimaregnskap

Om regnskapet

Klimaregnskapet baserer seg på tilsendt tallmateriale fra våre 13 grossister i tillegg til kjedeadministrasjon og sentralt lager. Norengros har ­ført klimaregnskap siden 2019.

Metode

Klimaregnskapet omhandler vår virksomhets påvirkning på klima og føres i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG), som spesifiserer metode og format.

I rapporten skiller vi mellom:

  • direkte klimagassutslipp – Scope 1
  • indirekte utslipp fra energiforbruk – Scope 2
  • andre indirekte utslipp – Scope 3

I tråd med GHG-protokollen har vi tydeliggjort om Scope 2-utslippene er beregnet i henhold til ­lokasjons- eller markedsbasert metode. Norengros gjennomfører felles møter for å sikre kunnskap og felles metode for utregninger av utslipp. Klimaregnskapet gjenspeiler hele kjeden og baserer seg på tilsendt tallmateriale fra alle våre grossister.

Utslippsfaktorer er endret i takt med endringer fra kilder som NVE og DEFRA. Økt aktivitet påvirker resultatet, i tillegg til utvidelse av kjeden med en grossist fra siste halvår av 2023.

SCOPE 1 – Endret kjøremønster

Norengros leverer varer i hele Norge med lastebiler og varebiler, i tillegg til at vi har selgere ute hos våre kunder i firmabiler. Våre kilder til direkte utslipp er hovedsakelig fra transport. Elektrifisering er et viktig klimatiltak, og det har vært stor vilje de siste årene til å investere i elektriske kjøretøy.

Vi har sett en betydelig nedgang i utslipp knyttet til fossilt drivstoff samtidig som det er en markant økning av kilometer tilbakelagt med el-kjøretøy. Bilparken er endret med flere elbiler enn tidligere og færre fossile biler. De fleste grossistene kan i dag tilby utslippsfri vareleveranse.

Scope 1 består av direkte utslipp knyttet til forbrenning av drivstoff i kjøretøy. Investeringene har bidratt til en samlet reduksjon av utslipp fra fossilt drivstoff. Dette til tross for økt aktivitet sammenlignet med de to foregående årene. Historisk har Norengros hatt en god trend for reduksjon av Scope 1-utslipp, med 20 % redusert utslipp siden 2019. Se Figur 1.

Grafer som viser utslipp fra 2019-2023, utslippsintensitet og samlet utslipp scoe 1 og 2.

Figur 1: Scope 1 består av direkte utslipp knyttet til forbrenning av drivstoff i Norengros sine kjøretøy. Fra 2019 til 2022 er utslippene fra scope 1 redusert med 20 %, en gjennomsnittlig reduksjon på 7 % per år.

Figur 2: Norengros har stor aktivitet og jevn omsetningsvekst uten at dette gir økt utslipp i Scope 1. Omstillingen i drivstoff og kjøremønster gir en positiv effekt.

Figur: Utslipp 2019-2023 scope 1+2 basert på lokasjonsbaserte tall.

Norengros' klimaregnskap for scope 1 - direkte utslipp

Klimaregnskap: Vi har sett en betydelig nedgang i utslipp knyttet til fossilt drivstoff samtidig som det er en markant økning av kilometer tilbakelagt med el-kjøretøy. Bilparken er endret med flere elbiler enn tidligere og færre fossile biler. De fleste grossistene kan i dag tilby utslippsfri vareleveranse. Totalt utslipp scope 1 er 1052,8 t CO2e (ned fra 1065 t CO2e i 2022)

SCOPE 2 – Indirekte utslipp fra innkjøpt energi

Norengros har muligheten til påvirke ­utslippene gjennom energibruk i lager, butikker og kontorbygg.

I 2020 sikret Norengros opprinnelsesgaranti på strømavtaler. Det bekrefter at opprinnelsen på kraftproduksjonen stammer fra fornybare ressurser. Dette gir oss 0 gCo2e/kWh utregnet med markedsbasert metode. Vi har ikke 100 % dekning, og den andel strøm som ikke er dekket av opprinnelsesgaranti. Dette bidrar til høyere utslipp. Gjenværende utslipp i Scope 2 kommer fra fjernvarme.

Utslippene i Scope 2 har de siste årene variert på grunn av varierende forbruk, og varierende utslippsfaktorer knyttet til norsk strømmiks og kjøp av opprinnelsesgarantier. Hoveddelen av strømforbruket er fra innkjøpt energi. Det betyr at egenprodusert energi, f.eks. fra solceller på eget tak, ikke inkluderes i disse utslippene.

Forbruket av innkjøpt elektrisitet er noe redusert, samtidig som at flere har investert i egenprodusert elektrisitet.

Klimapåvirkningen skal beregnes ut fra lokasjonsbasert og markedsbasert metode. Med lokasjonsbasert metode benyttes en energimiks basert på hvor i verden selskapet har brukt energi. Markedsbasert metode tar utgangspunkt i at vi har et felles europeisk strømmarked og at strømmen vi bruker ikke nødvendigvis kommer fra vannkraft.

Sammenligning av Norengros' utslipp i scope 1+2 fra 2022 til 2023

Figur 3: Scope 1+2 har blitt redusert med 1,7 % fra 2022 til 2023, noe som legger et godt grunnlag for videre reduksjon

Kakediagram som viser fordelingen av Norengros' energimiks

Figur 4: Norengros har brukt ca 13 484 000 kwh strøm i 2023 (opp fra ca 13 457 000 kwh i 2022). Fordelingen i 2023 er som følger; forbruk av innkjøpt elektrisitet 85 % (ned fra 90 % i 2022), forbruk av egenprodusert elektrisitet 4 % (opp fra 1 % i 2022), fjernvarme 11 % (opp fra 9 % i 2022)

Norengros' klimaregnskap for scope 2 - indirekte utslipp

Klimaregnskap: Utslippene i Scope 2 har de siste årene variert på grunn av varierende forbruk, og varierende utslippsfaktorer knyttet til norsk strømmiks og kjøp av opprinnelsesgarantier. Forbruket av innkjøpt elektrisitet er noe redusert, samtidig som at flere har investert i egenprodusert elektrisitet. Totalt utslipp Scope 2 (markedsbasert) 326,7 t CO2e (opp fra 60,5 t CO2e i 2022). Totalt utslipp Scope 2 (lokasjonsbasert) 230,6 t CO2e (ned fra 239,3 t CO2e i 2022)

SCOPE 3 – Norengros har størst utslipp fra innkjøpte varer og tjenester

Utslipp i Scope 3 kan vi påvirke, men ikke kontrollere selv. Våre egne estimater viser at det er her Norengros har de største utslippene. Utslippene våre er knyttet til flere aktiviteter i verdikjeden.

Reisevirksomhet

Aktivitetsnivået i Norengros er høyt, og med en ny stor grossist i kjeden påvirker dette også reisevirksomheten. På tross av dette ser vi at antall km tilbakelagt med fly er redusert med 20 %. Kjørte km med fossile biler eid av egne ansatte har økt.

Avfall fra egen drift

Det er totalt sett økt mengde avfall både til energigjenvinning og materialgjenvinning. Utslipp i denne kategorien beregnes som følger:

For alt avfall som går til energi- eller material­gjenvinning inkluderes kun utslipp fra transportleddet fra bedrift til behandlingsplass.

For avfall som går til deponi, inkluderes utslipp fra deponeringen. For Norengros inkluderer dette mindre enn 1 % av avfallet.

Kapitalvarer

Utslippene i denne kategorien er fra oppstrømsaktivitetene til kapitalvarene kjøpt i rapporteringsåret. Det vil si utslipp knyttet til produksjon av disse kapitalvarene. De siste årene har Norengros gått til innkjøp av flere nye elbiler og el-lastebiler, og utslippene knyttet til disse inngår i denne kategorien. Vi har beregnet ut fra faktorer fra bilprodusentene.

Innkjøpte varer og tjenester

Utslipp knyttet til innkjøpte og solgte varer og tjenester står for de største utslippene. Dette har vi kommet frem til av ved å lage estimater basert på mengder og type (f.eks. tonn stål eller papir).

Tallene vi viser i denne rapporten er likevel basert på kostnadsanalyse. Der innkjøpsvolum påvirker det totale tonn CO2e. Disse tallene er ­utilstrekkelige, og i løpet av 2024 vil vi finne bedre løsninger for å beregne tallene, forbedre datagrunnlaget og øke kunnskapen om hvilke materialer som kan gi redusert utslipp.

Fra «klimanøytral» til klimastrategi

Økende forventninger fra kunder og samfunnet krever at vi tar bedre tak i klimapåvirkningen.

Kakediagram med fordeling av utslipp i scope 1, 2 og 3

Utslipp knyttet til innkjøpte og solgte varer og tjenester står for de største utslippene. Dette har vi kommet frem til av ved å lage estimater basert på mengder og type (f.eks. tonn stål eller papir). Scope 2 – utslipp fra forbrukt energi (<1 % ), scope 1 – utslipp fra eget drivstofforbruk (1 %), scope 3 – egen drift: avfall, reiser og utstyr (1 %), scope 3 – innkjøpt transport/distribusjon (8 %), scope 3 – utslipp fra produksjon, bruk og avhenting av varer for videresalg (90 %)

Norengros' klimaregnskap for scope 3 - andre indirekte utslipp

Klimaregnskap: Utslipp knyttet til innkjøpte og solgte varer og tjenester står for de største utslippene. Dette har vi kommet frem til av ved å lage estimater basert på mengder og type (f.eks. tonn stål eller papir). Tallene vi viser i denne rapporten er likevel basert på kostnadsanalyse. Der innkjøpsvolum påvirker det totale tonn CO2e. Disse tallene er utilstrekkelige, og i løpet av 2024 vil vi finne bedre løsninger for å beregne tallene, forbedre datagrunnlaget og øke kunnskapen om hvilke materialer som kan gi redusert utslipp. Totalt utslipp Scope 3 er på 157 906,36 t CO2e (opp fra 153 436,00 t CO2e i 2022).Totale utslipp

Norengros' totale klimaregnskap for Scope 1,2 og 3

Klimaregnskapet omhandler vår virksomhets påvirkning på klima og føres i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG), som spesifiserer metode og format. I rapporten skiller vi mellom: direkte klimagassutslipp – Scope 1, indirekte utslipp fra energiforbruk – Scope 2, andre indirekte utslipp – Scope 3 (Innkjøpte varer og tjenester beregnet etter spendbasert metode). I tråd med GHG-protokollen har vi tydeliggjort om Scope 2-utslippene er beregnet i henhold til ­lokasjons- eller markedsbasert metode. Økt aktivitet påvirker resultatet, i tillegg til utvidelse av kjeden med en grossist fra siste halvår av 2023. Totale utslipp (lokasjonsbasert) 159 189,75 t CO2e (opp fra 154 740,28 t CO2e i 2022)