Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Miljøvennlig – hva er det?

Her er en oversikt over ulike miljøbegreper.

Ordliste – miljøbegreper

Biobasert

At et produkt er biobasert, betyr ifølge EN 16575 at det helt eller delvis er lagd av fornybare råmaterialer (biomasse).

Bioplast

Bioplast kan enten være biobaserte og bionedbrytbare, eller bare en av delene, dvs. enten biobaserte eller vanligvis bare bionedbrytbart.

Bionedbrytbar

En organisk kjemisk forbindelse som mikroorganismer i nærvær av oksygen kan bryte ned til karbondioksid (C02), vann og mineralsaltene til de andre tilstedeværende grunnstoffene (mineralisering) samt ny biomasse – eller i fravær av oksygen til karbondioksid, metan, mineralsalter og ny biomasse.

Biologisk nedbrytbar/komposterbar

Biologisk nedbrytbart avfall betegner avfall som kan brytes ned gjennom naturlige prosesser uten ekstern påvirkning. Dette kan skje med eller uten tilgang på surstoff, og kalles da henholdsvis aerob og anaerob nedbrytning. Eksempler på materie som brytes ned på denne måten er matvarer, hageavfall, celluloseprodukter som papir og trevirke.

Kompostering er en prosess som går ut på å bryte ned organisk avfall ved hjelp av mikrobiell oppløsning, med kompost som resultat. Det betyr at materiale kan gjenvinnes i en komposteringsprosess.

For at et produkt skal kunne klassifiseres som komposterbart, må produktet oppfylle alle kravene i den europeiske normen EN13432 og/eller den amerikanske standarden ASTM D6400.

Biogassanlegg

Mottar matavfall fra flere omliggende returstasjoner som selv ikke håndterer matavfall, men sender det videre til biogassanlegg. Disse gjenvinner matavfallet blandet med store mengder flytende husdyrgjødsel, som blir til biogjødsel som igjen erstatter kunstgjødsel i landbruket. I forbindelse med produksjonsprosessen av biogjødsel tas det ut store mengder med biogass som benyttes i busser, renovasjonsbiler, lastebiler og tungtransport.

Bærekraft

Bærekraft = samfunnsansvar i alle ledd. FN har utarbeidet 17 bærekraftige utviklingsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftig utvikling

Dette handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

For å sikre bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold

Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Fornybart råmateriale

Fornybare råmaterialer er organiske råmaterialer som kommer fra jordbruks- og skogbruksproduksjon og brukes av mennesker for andre formål utenfor mat- og forsektoren.

Nedsirkulering

Nedsirkulering er en form for resirkulering der materialverdien synker for hver ny behandling, og bare et produkt av lavere kvalitet kan lages av materialet.

Oxo-nedbrytbar plast

Plastmaterialer med tilsetningsstoffer som skal katalysere nedbrytingen av plastmaterialet til mikropartikler (plasten blir bare fragmentert til små partikler og er ikke biologisk nedbrutt).

Polymerisering

Kjemisk reaksjon for plastproduksjon

Resirkulert industriavfall

Resirkulert industriavfall (PIR, post-industrial recycled material) er gjenvunnet materiale fra industriproduksjon av produkter, altså det svinn som oppstår i en produksjonsprosess og som kan benyttes på nytt uten å ha vært i sirkulasjon ennå som et produkt eller emballasje.

Resirkulert forbrukeravfall

Resirkulert forbrukeravfall (PCR - post-consumer recycled material) er gjenvunnet materiale fra produkter som har vært brukt ute i markedet.

Resirkulering

Når vi snakker om resirkulering, mener vi materialgjenvinning eller teknisk resirkulering (ikke resirkulering via den biologiske syklusen gjennom kompostering).
Syrebestandig

I denne sammenhengen menes det motstandsdyktighet mot syreholdig mat, som for eksempel ananas.

Syrebestandig

I denne sammenhengen menes motstandsdyktighet mot syreholdig mat, som f.eks. ananas