Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter dersom annet ikke er angitt.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og kan medføre pristillegg.

Leveringsbetingelser

Norengros påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. MVA dersom annet ikke er angitt i betingelsene til den enkelte Norengros grossist. Ved kjøp under en angitt sum belastes et småordretillegg iht. salgsbetingelsene til den enkelte grossist i Norengros.

Kontormøbler og interiør: For varegruppen kontormøbler og interiør gjelder egne betingelser og satser for frakt og montering og fjerning av emballasje. Ta kontakt med din lokale avdeling for tilbud på dette.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.

Ved betaling med kredittkort

Norengros er ansvarlig for transaksjoner via nettsiden www.norengros.no. Transaksjoner skjer via sikker kryptert side (SSL). Kundedata blir ikke delt eller solgt til tredjepart og all oppbevaring av kundedata skjer i henhold til norsk lov.

Varens anvendelse

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.

Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr iht. salgsbetingelsene til den enkelte grossist i Norengros.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

For varegruppen møbler og interiør er det kun lagerførte produkter som inngår i de generelle returbetingelsene. Ved ønske om retur av andre varer må lokal avdeling kontaktes og det vil bli tatt en individuell vurdering av dette.

Force Majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

Annet

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et pallegebyr iht. salgsbetingelsene til den enkelte grossist i Norengros.


Norengros' salgs-og leveringsbetingelser pr 01.03.2023.