Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Standard salgs- og leveringsbetingelser Dahle Medical

PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

LEVERINGSBETINGELSER

Norengros Dahle Medical AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 100.- eks. mva. Ved kjøp under kr. 2000.- belastes frakt og et småordretillegg på kr 150.- eks mva.

BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven.

VARENS ANVENDELSE

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes, vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje; uten påtegninger, uåpnede kartonger, kanner etc. Retur av varer som ikke skyldes feil forårsaket av leverandør og ved retur som meddeles 8 dager etter varemottak, vil bli kreditert med inntil 85% av fakturaverdien.


Varer som ikke tas i retur:

- Varer som er spesialbestilt (Skaffevare), eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur/krediteres
- Varer vi ikke har levert
- Brutt steril-forpakning og beskadiget emballasje med påtegninger
- Varer uten eller mangelfull emballasje
- Kjølevare
Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

ANNET

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr på kr 100,- per pall.