Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Salgs- og leveringsbetingelser Norengros Erik Tanche Nilssen

Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Priskoder: En ”M” bak engrospris betyr pris pr. 1.000 stk. En ”C” bak engrospris betyr pris pr. 100 stk. En ”#” bak enhetspris betyr at produktet er fritatt for mva. En ”*” bak enhetspris betyr at produktet har mellomsats mva. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet vil medføre pristillegg i form av 10% anbrekkspåslag.

Leveringsbetingelser

Alle ordre over kr. 1.000 eks. mva. leveres fritt med egne biler på gjeldende kjøreruter. Ved ønske om annen befraktning leveres f.o.b. terminal Skien, alternativt kan varen sendes for kundens regning. Ved mindre ordrestørrelser, uansett område, eller levering utenom faste kjøreruter belastes faktisk frakt, minimum kr. 100,-. Fakturagebyr kr. 50,- ved faktura under kr. 500,- eks. mva.

Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr kr 65,- jfr Inkassoloven.

Varens anvendelse

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

Eventuelle spesial/lagerførte varer

Ved opphør av kundeforhold plikter kunden seg til umiddelbart og senets i løpet av oppsigelsesperioden å ta ut eventuelt lager av varer produsert eller anskaffet spesielt til kundens bruk. Tilsvarende gjelder dersom slike varer har ligget på leverandørens lager uten bevegelse i mer enn 3 måneder. Dette forutsetter at det aktuelle varelager ikke overstiger avtalt kvantum eller kvantum akseptert av kunde i tilbud.

Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.


Retur

All vareretur skal være forhåndsgodkjent og forsendelsesmåte avtalt. Fakturanummer eller ordrenummer må oppgis. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ernæringsprodukter tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd, godskrives returen med inntil 90% verdi. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur. Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

Force Majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

Annet

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr på kr 100,- per pall.