Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Generelle Salgs-og leveringsbetingelser i Norengros K.J Brusdal AS

(Gjeldende fra 01.04.2022)

PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 14 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.
Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

LEVERINGSBETINGELSER

Dersom ikke annet er angitt/ingen spesifikke avtaler er signert:
Bergen kommune: Fritt levert kundens lager ved ordre over kr 2000,- eks MVA.
Ved mindre ordrestørrelser, belastes faktisk frakt, minimum kr 400,-
Fjernområde: Frakt etter avtale/faktisk frakt

KONTORMØBLER OG INTERIØR

For varegruppen kontormøbler og interiør gjelder egne grenser og satser for frakt og montering.

BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper til enhver tid gjeldede morarenter. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.
Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.

VARENS ANVENDELSE

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.
Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.
Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc.
Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 100,- begrenset oppad til 40% av varens verdi.
Kunde må betale returfrakt på varer som er feilbestilt av kunde. Min. kr 400,- ellers faktisk frakt.
Varer som er spesialbestilt/produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.
Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgende av disse.

SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8.febr.1980 nr 2, §§3-14 til 3-22) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

ANNET

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et pallebegyr på kr. 100,- pr. pall