Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo

Salgs- og leveringsbetingelser – Norengros Ødegaard Engros

* Vi beklager å måtte revidere våre salgs- og leveringsbetingelser som følge av de store prisøkningene hele markedet opplever på frakter. Vi forsøker å absorbere så mye av dette som mulig, men ser oss nå dessverre nødt til å føre noe videre til våre kunder. Endringene er økt minsteordrekvantum og økt ekspedisjonsgebyr. Vi håper på forståelse for at dette nå ble påkrevet.

PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.


LEVERINGSBETINGELSER

«Ihht. Transportplan/ ruteplan, levert på bakkenivå/rampe og under tak så fremst fysisk mulig. Standard levering forutsetter bemannet leveringspunkt der signering for leveranse er muliggjort». Hvis levering ikke kan utføres innenfor standard betingelser må avtale om utleveringsinstruks alternativt avtale om signaturfritak inngås.

Dersom ikke annet er angitt:

Nærområde: Inntil en levering pr. uke. DDP kundens lager ved ordre over kr. 3 000,- eks. mva.

Fjernområde: Kunden betaler reell frakt. Definisjon av nær/fjernområde;

Nærområde. Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordfjord regionen i Vestland fylke.

Fjernområde. Alt gods som skal leveres utenom vårt nærområde.

Ordrer som skal leveres i nærområde med kroneverdi under kr 3 000.- eks. mva. belastes med ekspedisjonsomkostninger på kr 300.-


BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter på den til enhver tid gjeldende sats. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.


VARENS ANVENDELSE

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.


ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er ellers ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.


REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.


RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje; komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 200,- begrenset oppad til 40 % av varens verdi. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur. Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.


FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.


SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. februar 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.


ANNET

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et pallegebyr på kr 100,- per pall.


Ved ytterligere spørsmål kontakt kundeservice:
Tlf: 70 10 92 00 eller ode@norengros.no