Norengros klimarapport

Norengros klimarapport

Reduksjon av klimautslipp, og klimatilpasning er sentral i Norengros identitet og strategi for å bidra mot å nå målene i Parisavtalen. Klimarapporten gir Norengros som organisasjon mulighet til å evaluere seg selv over tid og se hvor just­eringer bør gjøres for perioden og fremtid.

Om rapporten

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Et omfattende produktspekter gjør oss til totalleverandør av forbruksvarer til næringslivet og offentlig sektor. Norengros er en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd, og vi arbeider kontinuerlig med å begrense vårt klimavtrykk.

Klimarapport har til hensikt å vise oversikt over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp). Reduksjon av klimautslipp, og klimatilpasning er sentral i Norengros identitet og strategi for å bidra mot å nå målene i Parisavtalen. Klimaregnskapet er et viktig verktøy for Norengros ved at den gir oss konkrete data og gir oss et verktøy for å indentifisere tiltak for forbedring og reduksjon av klimagassutslipp. Rapporten gir Norengros som organisasjon mulighet til å evaluere seg selv over tid og se hvor justeringer bør gjøres for perioden og fremtid.

Kartlegging av miljøaspektene i Norengros

Norengros har i lang tid jobbet systematisk med å redusere belastningen på miljøet og er bevist vårt miljøansvar. For å demonstrere vårt ansvar ble vi første gang miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 i 2016. Før ISO sertifisering hadde Norengros flere år som miljøfyrtårnssertifisert bedrift, og har alltid vært opptatt av at miljø og bærekraft skal være del av identiteten til Norengros.

Norengros har utarbeidet en omfattende rutine for å kartlegge miljøaspektene som Norengros har påvirkning på. Miljøaspektene er både interne for organisasjonen, og de eksterne, som påvirker miljøet og interessenter for Norengros. Norengros gjennomfører årlig kartlegging av disse aspektene og gjennomfører samsvarsvurdering utført av tredjepart for en uavhengig bekreftelse på at lover og krav relatert til ytre miljø er overholdt.

Prosessoptimalisering

I forbindelse med å minimere utslipp av CO2e benytter Norengros seg av avanserte løsninger for optimalisering av kjøreruter, for å lage beste leveringsrute og veivalg som skal benyttes for å spare tid og utslipp.

Klimaregnskap

Om regnskapet

Regnskapet er samlet inn hos de 13 medlemmene i Norengros samt kjedekontor inklusive lager lokasjon. Norengros har ført klimaregnskap siden 2019 da organisasjonen besluttet å bli klimanøytral og bruker 2019 tall som sammenligningsgrunnlag for å måle utviklingen. Klimaregnskapet inkluderer nok relevant informasjon slik at det kan brukes som et verktøy for beslutning av organisasjonens ledelse. Det er her viktig for Norengros å inkludere elementer som har økonomisk relevans og tyngde, og som det er mulig å gjøre noe med.

Kompensering for utslipp

Norengros er registrert i klimakvoteregisteret hos Miljødirektoratet, og handler sertifiserte EU-kvoter (EUA) som del av EUs system for klimakvoter. Dette gjør vi for å bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen og verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd, og vi arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensning fra vår virksomhet.

Metode

I denne rapporten brukes rapporteringsform operasjonell kontroll aspektet som beskrevet i GHG-protokollen. Her defineres inndelingen av hva som skal inngå mellom de ulike scopene, og hva som inngår i klimaregnskapet av en organisasjons driftsmidler. Her inkluderes utslippskilder som organisasjonen fysisk kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier. Norengros har benyttet den anerkjente GHG-protokollen som er utviklet av «World Resources Institute» (WRI) og «World Business Council for Sustainable Development» (WBCSD).

Analysen i denne rapporten er utført iht. «A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition». Standarden omfatter rapportering av de seks klimagasser som inngår i Kyoyo protokollen som er: Carbon dioxid (NO2), metan (CH2), Nitrous oxide (N2O), Hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), og Sulphur hexafluoride (SF6), som omregnes til CO2-ekvivalenter. 

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (Scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. 

 • Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (Scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. Kilde: GHG Protocol. ghgprotocol.org: «A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised edition»

Scope 1 – Direkte utslipp 

Rapportering av utslippskilder under scope 1 er obligatorisk og knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell kontroll. Rapporteringen omfatter all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.).

Gruppe Utslippskilde  Forbruk Enhet 2020 2019
Drivstoff  Bensin 51 207,53 liter (årlig) 118,6 95,07
  Diesel 481 549,00 liter (årlig) 1 282,36 1 200,72
  Biodiesel 19 803,00 liter (årlig) 0,00 0,00
  Annet drivstoff 0,00 liter (årlig) 0,00 0,00
  Totalt drivstoff (egne kjøretøy og annet forbruk) 1 400,96 1 295,79
Olje og gass Fyringsolje     0,00 liter (årlig) 0,00 33,37
  Parafin     0,00 liter (årlig) 0,00 0,00
  Flytende propan og butan     0,00 liter (årlig) 0,00 0,00
  Naturgass     0,00 m³ (årlig) 0,00 0,00
  Lystgass     0,00 kilo (årlig) 0,00 0,00
  Totalt olje og gass     0,00 33,37
Prosessutslipp Utslipp 1     0,00 0,00
  Utslipp 2     0,00 0,00
  Totalt prosessutslipp 0,00 0,00
Sum Scope 1 – Direkte utslipp 1 400,96 1 329,16

Transport (Scope 1 – drivstoff) har et totalt utslipp på 1400,96 tonn CO2e i 2020. Denne hovedkategorien domineres av delkategorien Diesel på bakgrunn av Norengros driver grossistvirksomhet og har varelevering med lastebiler til alle deler av Norge. Norengros hadde i 2020 er sterk vekst i omsetning som har økt det samlede utslippet i de direkte utslipp. Mengde i utslippsøkning sammenlignet med den prosentvise økningen i omsetning er denne utslippsøkningen tilsvarende mindre enn sammenlignet med 2019.  Mange av våre grossister har utskiftet mange av sine kjøretøy til fordel for mer bærekraftige alternativer som el-drift eller mer effektive brensel motorer, som gjør at utslippet har blitt noe begrenset i forhold til den veksten vi opplevde i 2020.

 • Mange av våre grossister har utskiftet mange av sine kjøretøy til fordel for mer bærekraftige alternativer.
 • Norengros Kjosavik har investert i Rogalands første helelektriske lastebil som frakter forbruksvarer.

Scope 2 – indirekte utslipp

Rapportering av indirekte utslipp under scope 2 er obligatorisk og knyttet til konsum av elektrisitet eller fjernvarme/-kjøling. Her har eierform ingen betydning da leie og eie er rapporteringspliktig. I 2015 ble GHG Protokollens (2015) nye retningslinjer for beregning av utslipp fra elektrisitetsforbruk publisert. Her åpnes det for todelt rapportering av elektrisitetsforbruk. I praksis betyr det at virksomheter som rapporterer sine klimagassutslipp skal synliggjøre både reelle klimagassutslipp som stammer fra produksjonen av elektrisitet, og de markedsbaserte utslippene knyttet til kjøp av opprinnelsesgarantier. I denne rapporten er det valgt markedsbasert metode. Endringen gjør det synlig ved å vise effekten av energieffektivisering og sparetiltak og vise effekten av å kjøpe elektrisitet fra fornybare ressurser med opprinnelsesgaranti.

Gruppe Utslippskilde Opprinnelsesgaranti Forbruk Enhet 2020 2019
  Elektrisitet (markedsbasert) Ja 13 118 379,38 KWh (årlig) 0,00 439,75
  Fjernvarme 1 107 315,00 KWh (årlig) 12,18 13,02
Sum scope 2 - Indirekte utslipp 12,18 452,77

Energibruk (Scope 2 – Elektrisitet og fjernvarme) har et totalt utslipp på 12,18 tonn CO2e. Utslippene stammer fra elektrisitet og fjernvarme med bidrag på henholdsvis 0 og 12,18 tonn CO2e. Utslippet fra 2019 til 2020 regnskapet viser at Norengros har tatt grep i tråd med egen strategi. Norengros sikret i 2020 opprinnelsesgaranti på alle sine strømavtaler som bekrefter opprinnelsen på kraftproduksjonen stammer fra fornybare ressurser. Dermed er Norengros nesten utslippsfri innen indirekte utslipp - Scope 2. 

 • Norengros sikret i 2020 opprinnelses­garanti på alle sine strømavtaler som bekrefter at opprinnelsen på kraftproduks­jonen stammer fra fornybare ressurser. Dermed er Norengros nesten utslippsfri innen indirekte utslipp – Scope 2.
 • Norengros eier store varelagre på tilsammen 75.000 m2 – temperering av disse er en stor påkjenning for miljøet. Flere av Norengros grossister produserer egen strøm ved solenergi.
 • Solcellepanelet på lageret til Norengros Kjosavik dekker 30% av forbruket og lader samtidig ­elektriske laste- og varebiler.

Scope 3 – Andre indirekte utslipp

Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll. Typisk scope 3 rapportering vil inkludere flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff etc.

Gruppe  Utslippskilde  Opprinnelsesgaranti Forbruk Enhet 2020 2019
  km-godtgjørelse fossile kjøretøy 156 258,09 km (årlig) 27,87 128,98
  Flyreiser 312 767,00 km (årlig) 93,83 365,27
  Restavfall til forbrenning 236,02 tonn (årlig) 129,76 147,65
Sum scope 3 - Andre indirekte utslipp 251,46 641,90

Reise (Scope 3 – flyreiser og Km-godtgjørelse) Reise har et totalt utslipp på 122 tonn CO2e i 2020. For 2020 med Covid-restriksjoner på flyreiser og hvor hjemmekontor var normalen har hatt positiv innvirkning på miljøet for Norengros del. Norengros har i størst grad benyttet seg av digitale hjelpemidler som erstatning for reiser med fly og bil. Dermed har flyreiser blitt kraftig begrenset og kun til det absolutte nødvendige.

Avfall (Scope 3 – Avfall til forbrenning) har et utslipp på 129,76 tonn CO2e. Norengros sorterer avfallet sitt og det avfallet som er uegnet for materialgjenvinning blir levert til forbrenningsanlegg. Energien som skapes av å brenne restavfallet blir omgjort til strøm og fjernvarme. Røykgassen blir filtrert for forurensing før den når toppen av pipen, hvor helse- og miljøskadelige støvpartikler og tungmetall stoffer tas ut av kretsløpet.

Samlede resultater

Norengros har hatt en svært god progresjon i sine ambisjoner mot å kutte eget forbruk, og den negative påvirkningen for miljøet. Alle kategorier med unntak av scope 1 som hadde 5,4% økning, har hatt betydelig reduksjon. Scope 2 hadde en formidabel nedgang på hele 97,3%, mens scope 3 en nedgang på 60,8%.

Samlet differanse i mengde tonn CO₂ ekvivalenter fra foregående år er på -759,22 som utgjør 31,3% nedgang.

  2020 2019
Sum totalt CO2 utslipp (tonn)   1 664,60 2 423,82
Antall klimakvoter (EUA/CER) for å bli klimanøytral  1 665 2 424
 • Alle kategorier med unntak av scope 1 som hadde 5,4% økning, har hatt betydelig reduksjon. Scope 2 hadde en formidabel nedgang på hele 97,3%. mens scope 3 en nedgang på 49,9%.
 • Norengros har hatt en fantastisk progresjon i sine ambisjoner mot å kutte eget forbruk, og den negative påvirkningen for miljøet.
 • Klimagassutslipp for i Norengros basert på de 3 scope har følgende fordeling i prosent.

Kilder for klimarapport og -regnskap: Ranganathan, Janet, et al, 2015, A Corporate Accounting and Reporting Standard -Revised edition. Greenhouse Gas Protocol. Bhatia, Pankaj et al, 2011, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Greenhouse Gas Protocol. Kilder og faktorer benyttet i klimaregnskapet er levert av Klimapartner. 
 

Product name placeholed

 • Varenummer: 
 • Lev. varenummer: 
(Betales i butikk)
Referansenummer og informasjon om henting sendes til mobilnummer:

Du er i ferd med å tømme handlekurven

Alert message placeholder

Generic alert placeholder

Legg i liste

Du må logge inn for å legge produktet i en bestillingsliste

Bestillingslister

Mine lister

Vennligst vent..

Vi simulerer dine kundespesifikke priser og rabatter - dette kan dessverre ta litt tid. Vennligst ikke klikk tilbake eller naviger bort fra denne siden i prosessen.