Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Miljø bilde

Vårt miljøengasjement

Krav til egen virksomhet

Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt oss.
Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.


Sertifisering i henhold til internasjonale standarder

Vi har fokus på kontinuerlig forbedring innenfor kvalitet og miljø, og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøstandarden NS-EN 14001 (se PDF her).

Krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi vil stimulere våre leverandører til å miljø-tilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, samt til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Optimalisert ruteplan

Vi har innført ruteplan (faste leveringsdager) for alle våre kunder, basert på geografi. På denne måten unngår vi kjøring i de samme områdene hver dag, men har heller færre leveringer pr uke. Dette er som oftest nok for de fleste kunder, og samtidig vil det bidra til å redusere miljøpåvirkningen vesentlig.

Norengros AS og Norengros Johs Olsen AS jobber kontinuerlig med å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas.

Åpenhetsloven

Norengros AS og Norengros Johs Olsen AS jobber kontinuerlig med å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas.

Alle våre leverandører er forpliktet til å følge våre etiske retningslinjer. Leverandørene følges opp og risikovurderes for å sikre at dette gjennomføres. Norengros AS og Norengros Johs Olsen AS sine vurderinger og redegjørelser er offentlig tilgjengelige i henhold til Åpenhetsloven. Johs Olsen AS er kvalifisert til Factlines verifiseringsmerke for åpenhetsloven.

Åpenhetsloven Factlines

Verified by Factlines

Johs Olsen skal til enhver tid oppfylle myndighetskrav og følge gjeldende lovverk. Vi skal yte service på riktig nivå til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår organisasjon. For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, skal vi ha fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser og utvikling av ressurser, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne kvalitetskrav. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid.

Johs Olsen skal være en virksomhet med ett felles og sunt verdisett, der disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd.

Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenestene vi leverer. De miljøpåvirkninger som følger av Johs Olsen sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Alle ledere hos Johs Olsen har et særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging og framstå med synlig og troverdig engasjement, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav og egne krav for ytre-miljø. Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitets- og HMS-arbeid. Alle medarbeidere hos Johs Olsen har ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende krav.

Vår politikk for kvalitet og ytre miljø.


Vår styringsmodell er i henhold til standardene NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og 14001:2015 (miljø), og skal følges av alle i Johs Olsen AS.

KVALITETS- OG MILJØPOLITIKK