Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Mann som har på seg åndedrettsvernMann som har på seg åndedrettsvern

Åndedrettsvern: Ofte stilte spørsmål besvart

Åndedrettsvern er utstyr som beskytter mot innånding av forurensninger i luft. Beskytt deg selv mot støv og farlige gasser. Norengros har et bredt sortiment innen åndedrettsvern og annet personlig verneutstyr. Vi hjelper deg til riktig og trygt utstyr.

Når skal åndedrettsvern benyttes?

Åndedrettsvern bør benyttes ved:

 • opphold eller arbeid i forurenset atmosfære uten at andre vernetiltak er innført
 • fjerning av søl eller forurensning
 • vedlikehold og rengjøring
 • korte arbeidsoperasjoner med høy forurensning

Hvilket ansvar har arbeidsgiver for tilrettelegging?

Arbeidsgiver er ansvarlig for å velge riktig åndedrettsvern etter type arbeidsoperasjon, forurensingstype og eksponeringsnivå. Åndedrettsvernet må være tilpasset den enkelte arbeidstaker. Åndedrettsvern er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Åndedrettsvern skal bare brukes dersom risiko for skader på liv og helse hos arbeidstakeren ikke kan unngås på annen måte.

Hva betyr tallet etter bokstaven ”P” som er merket på partikkelfilteret?

Tallet etter bokstaven ”P” på partikkelfilteret (1, 2 eller 3) viser hvilken Klasse partikkelfilteret er, og er et uttrykk for filterets effektivitet. Jo høyere tall, jo mer effektivt er filteret mot støv og partikler. Et P3-filter er godkjent til en filtreringsgrad på min. 98 %, P2 svarer til min. 90 % og P1 til min. 80 %. Et P1-filter anbefales ikke til industrielt bruk.

Hvor lenge kan en støvmaske brukes?

Korttidsstøvmasker, som er testet iht. EN149:2001, kan brukes i ett arbeidsskift (maksimalt 8 timer). Dette gjelder for støvmasker som er merket med ”NR” (Not Reusable). Den effektive brukstiden (filterlevetiden) avhenger av flere faktorer, f.eks.:

 • Støv-/partikkelkonsentrasjon
 • Pustefrekvens
 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Hygieniske faktorer (oppbygging av varme/fuktighet i masken)

Disse faktorene varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. En ansatt som arbeider i et varmt og støvete miljø, kan for eksempel velge å bytte støvmaske flere ganger om dagen, i stedet for å bruke den samme støvmasken hele dagen.
Alle filtrerende støvmasker må byttes hvis pustemotstanden blir for stor. 3M Batteriturboer er utstyrt med en indikator for filtertilstopping (gjelder kun partikkelfilter).

Hvor lenge varer gass-/dampfiltrene?

Levetiden til gass-/dampfiltre avgjøres av noen av de samme faktorene som for støvmasker. Dette er faktorer som:

 • Forurensninger og konsentrasjoner
 • Pustefrekvens
 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Hygieniske faktorer (oppbygging av varme/fuktighet i masken)
 • Samt ”migrasjon” (vandring)

Så lenge forurensningen har gode varslingsegenskaper, f.eks. lukt eller smak, og konsentrasjonen er lavere enn Grenseverdien, kan det være et alternativ å bruke lukt/smak som rutine for filterskifte. Dette kjenner brukeren ved at smak eller lukt trenger gjennom filteret. Det kan etableres en rutine for filterbytte basert på erfaringer. Filtrene kan for eksempel byttes hver eller annenhver mandag. Uansett hvilken rutine som etableres, må filtrene alltid byttes senest når brukeren kjenner lukt, smak eller føler ubehag.

Vær oppmerksom på at AX-filtre (mot organiske damper med lavt kokepunkt <65 °C) er engangsfiltre (se bruksanvisningen), og at filtre mot kvikksølv (Hg) har en filterlevetid på maks. 50 timer. 3M 6000i-serien filtre mot organiske damper, det første dampfilteret som er utstyrt med en Brukstidsindikator, kan brukes som rutine for filterskifte under enkelte forhold. Ta kontakt med Norengros for mer informasjon.

Hva betyr APF- og NPF (NBF)-verdier?

NPF-verdien (Nominal Protection Factor – Nominell BeskyttelsesFaktor) til en støvmaske er det teoretiske beskyttelsesnivået basert på laboratoriemålte resultater. En APF-verdi (Assigned Protection Factor – Tilnærmet Beskyttelses Faktor), er støvmaskens beskyttelsesnivå som realistisk sett (med 95 % sannsynlighet) kan oppnås på arbeidsplassen for en bruker som har fått opplæring i bruk og vedlikehold av produktet. APF-verdier brukes ikke i Norge. APF-verdier kan variere fra land til land. Beskyttelsesfaktoren er et uttrykk for hvor mange ganger Grenseverdien for en forurensning som det i prinsippet kan være på arbeidsstedet. Hvis Grenseverdien f.eks. er på 100 ppm og forurensningen i arbeidsmiljøet er på 1000 ppm, må støvmasken ha en beskyttelsesfaktor på min. 10.

Hva betyr ”CE-merket”?

Personlig verneutstyr er underlagt PPE-direktivet (Personal Protective Equipment). Dette betyr at det stilles krav til sikkerheten og kvaliteten på produktene.

Det må derfor dokumenteres at produktene overholder disse kravene, for at de kan gjennomgå EF-typeprøving (CE-merking). Alt personlig verneutstyr må være CE-merket for å kunne markedsføres og selges i EU. CE-symbolet er trykt på produktet og/eller emballasjen, og etterfølges av fire sifre som er spesifikk for hvert uavhengig Akkreditert Sertifiseringsinstitutt.

Der finnes en rekke generelle krav, f.eks. til konstruksjonsprinsipper, komfort, effektivitet og bruksanvisning, i tillegg til felles krav for flere forskjellige typer personlig verneutstyr. Det finnes også en rekke spesifikke krav for beskyttelse mot f.eks. mekaniske slag, drukning, varmearbeide, åpen flamme, kulde, stråling og farlige stoffer. Produktet må overholde kravene for en eller flere relevante europeiske standarder, f.eks. EN 149:2001 FFP1. Denne merkingen angir produktets klassifisering.

Gir en halvmaske med partikkelfilter mer beskyttelse enn en støvmaske med samme type filter?

Utelukkende basert på beskyttelsesfaktoren – og uten å ta hensyn til andre faktorer, som tilpasning og kostnadseffektivitet – er det ingen forskjell i Nominell BeskyttelsesFaktor (NBF) mellom korttidsstøvmasker og en halvmaske som er utstyrt med samme type filter. Vær imidlertid oppmerksom på at halvmasker ofte kan tilpasses bedre enn støvmasker, da halvmasker har justerbare strikker og leveres i flere størrelser.

Det er derimot en forskjell mellom NBF-verdier ved bruk av samme filter på en halvmaske og en helmaske. Et P3-filter på en halvmaske gir f.eks. en NBF-verdi på 50, mens det samme filteret på en helmaske gir en NBF-verdi på 200.

Har skjeggstubber innvirkning på beskyttelsen?

Ja. Selv liten skjeggvekst vil gi lekkasje, og medfører at beskyttelsen for filtrerende støvmasker reduseres betydelig. Hvis brukeren har skjeggvekst, kan et alternativ være å bruke batteri- eller trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Avgir MDF-plater (Medium Density Fibreboard) formaldehyd når de skjæres eller bearbeides?

HSE (Health and Safety Executive = Arbeidstilsynet i England) har konkludert med at maskinell bearbeiding av MDF hverken er mer eller mindre skadelig enn å arbeide med andre former for tre. Dette betyr at formaldehyd ikke er et problem ved bearbeiding av MDF-plater.
HSE har tidligere antydet at det kan overveies å bruke en FFP2-støvmaske til skjæring og bearbeiding av MDF på ventilerte verksteder, f.eks. støvmaske 8822/9322+fra 3M. Som et alternativ kan du vurdere 3M™ Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern. Her vil du få åndedrettsbeskyttelse i tillegg til beskyttelse av ansikt, hode og hørsel, avhengig av hvilken modell som er valgt.

Hvilken støvmaske bør jeg bruke til beskyttelse mot bileksos?

Det finnes ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, siden det vanligvis er karbon- og nitrogenoksider i eksosen, som ikke kan filtreres bort.
Den eneste måten å beskytte seg mot all forurensing fra bileksos er enten ved bruk av trykkluftdrevet åndedrettsvern eller luft på flaske (SCBA). Utfør en risikovurdering for å finne ut hvilke alternativer som er best egnet. En mulig løsning kan være 3M™ halvmaske med et 2128 3M™ filter. Disse filtrene fjerner fine partikler og ubehagelige lukter fra sure gasser og organiske damper under Grenseverdi.

Kan jeg bruke filtre mot organiske damper til isocyanatbaserte forbindelser?

Nei. Nivåene der isocyanater kan registreres vha. lukt eller smak, er vesentlig høyere enn Grenseverdiene som er fastsatt av Arbeidstilsynet. Det vil ikke være noen smaks-/luktindikasjon når forurensningene trenger gjennom filteret før eksponeringen er høyere end Grenseverdien.
Isocyanater er sterkt virkende astmaallergener, og derfor er både 3Ms og Arbeidstilsynets anbefalingen å bruke trykkluftdrevet åndedrettsvern. Her hentes luften eksternt og filtreres slik at den tilfredsstiller kravene for pusteluft. 3M™ S-200+ Trykkluftsystem og 3M™ Versaflo V-500E Regulator med egnet hodesett kan vurderes til denne type bruk.

Hvilket filter skal jeg bruke når jeg maler?

Siden det finnes mange forskjellige typer maling til vanlig bruk, er det svært vanskelig å foreslå ett enkelt produkt som dekker alle behov. Det største problemet med malingsarbeid er damper fra organiske løsemidler og partikler i form av pigmenter og væskestøv. I de fleste tilfeller er maling med pensel eller rulle mindre skadelig enn spraymaling, siden det forekommer mindre mengder pigmenter eller damp i luften.

Be om et HMS datablad på produktet. Her skal produsenten angi hvilken type personlig verneutstyr som er påkrevd ved bruk av dette produktet. Under kapittel 8 skal det være listet nødvendig personlig verneutstyr. Står det f.eks. A2P3 under åndedrettsvern, må det velges en maske/filter som tilfredsstiller dette. Det kan være behov for mer enn et verneprodukt, f.eks. maske kombinert med vernebriller. Tenk på at alt personlig verneutstyr må være kompatibelt, og ikke forringe beskyttelsen til et annet.
Vi anbefaler følgende filtervalg til mer generelle maleroppgaver inndelt etter malingstypen (avhengig av påføringsmetode):

 • Pulverbelegg – partikkelfiltre (P3) eller trykkluftdrevet åndedrettsvern, avhengig av bl.a. forurensning og konsentrasjon.
 • Vannbasert – partikkelfiltre (P3), ofte kombinert med beskyttelse mot ubehagelige lukter fra organiske damper under Grenseverdi.
 • Basert på løsemidler med gode varslingsegenskaper – filtre mot organiske damper (A evt. AX) og partikler (P).
 • Basert på isocyanat – trykkluftdrevet åndedrettsvern.
Granberg hansker i industrimiljø

Vil du lese flere artikler?

Her har vi samlet alle artikler til industri – god lesing!