Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Illustrasjon av dobbelt vesentlighetIllustrasjon av dobbelt vesentlighet

Dobbel vesentlighetsanalyse

Et viktig ledd i CSRD-rapporteringen er å utføre dobbel vesentlighetsanalyse, som skal brukes som et fundament for selskapenes bærekraftsrapportering. Her skal selskapene både rapportere om hvilken påvirkning de har på omgivelsene sine, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapenes muligheter til å skape verdier på lang sikt. Noe av det som vil bli mest avgjørende for flere selskaper, er å kunne fremskaffe data om hele verdikjeden sin.

Fra januar i år trodde CSRD – Bærekraftsdirektivet i kraft. Dette setter strenge krav til hvordan bedrifter skal rapportere på bærekraftsarbeidet sitt fremover. Norengros blir ikke truffet av direktivet før rapporteringsåret 2025, men av hensyn til større kunder og egen læringsprosess startet Norengros med å forberede seg allerede i slutten av 2023.

En sentral del av Bærekraftsdirektivet er gjennomføringen av en dobbel vesentlighetsanalyse. Her kartlegges det grundig både hvordan vi som bedrift påvirker verden og hvordan verden påvirker oss. Innenfor spekteret av klima og miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG), kartlegges påvirkninger, risikoer og muligheter i dag og frem i tid. Dette settes i system ved bruk av en europeisk standard for bærekraftsrapportering, ESRS.

Illustrasjon av dobbelt vesentlighet

Illustrasjon: En dobbel vesentlighetsanalyse viser hvilken påvirkning et selskap har på omgivelsene sine, og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapets mulighet til å skape verdier på lang sikt.

Vi kan ikke sitte å vente på at lovene treffer oss – vi må stille forberedt

Arbeidet med dobbel vesentlighet ble delt inn i fire faser. Hver fase ble beskrevet med tilhørende hensikt og aktiviteter. Dette utgjorde grunnlaget for arbeidet og ga det en forutsigbar struktur. I figuren under er hver enkelt fase listet opp, med hensikt og aktiviteter.

Illustrasjon av de 4 fasene i dobbelt vesentlighetsprosessen

Illustrasjon: Arbeidet med dobbel vesentlighet ble delt inn i fire faser. Hver fase ble beskrevet med tilhørende hensikt og aktiviteter. Dette utgjorde grunnlaget for arbeidet og ga det en forutsigbar struktur.

De foreløpige vurderingene og funnene våre viser at med en så kompleks verdikjede som vi har, treffer vi bredt i spekteret av ESG. Spesielt viktig er påvirkningene i produksjonsleddet, det vil si hos våre leverandører og deres underleverandører. At det sørges for gode rammer hos arbeiderne som produserer varene er sentralt. Det samme gjelder materialvalg, energibruk i produksjon og transport av varene.

Oversikt over alle påvirkninger, muligheter og risikoer som ble kartlagt

Illustrasjon: I fase 2 har prosjektet identifisert faktiske og potensielle påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av hele Norengros’ verdikjede gjennom analyser av eksisterende dokumenter og dialog med interne interessenter. Der det har vært hensiktsmessig har IRO-ene blitt koblet til en relevant ESRS. Dette har resultert i en bruttoliste med 100 påvirkninger (både positive og negative), og 108 finansielle risikoer og muligheter.

Arbeidet med dobbel vesentlighet

Tekst: fase 1. Forstå

1. Forstå

I første fase ble Norengros sin verdikjede og interessenter kartlagt.

Forstå hvilke aktiviteter som forekommer i egne operasjoner og i verdikjeden gjennom kartlegging og dialog samt kartlegging av eksterne og interne interessenter som er relevante for prosessen.

Aktiviteter

  • Arbeidsmøter og workshop

I fase 1 er Norengros sin verdikjede, tilhørende aktiviteter, ressurser, forretningsforhold og lokasjoner blitt kartlagt. Verdikjeden er gruppert rundt elleve hovedaktiviteter fordelt på oppstrøms, egen drift og nedstrøms. Disse aktivitetene har tilhørende påvirkninger, risikoer og muligheter. I tillegg har det i fase 1 blitt identifisert interessenter som blir eller kan bli påvirket av Norengros, samt hvilke interessenter som har interesse av Norengros sitt bærekraftsarbeid og -rapportering.

Tekst: fase 2. Identifisere

2. Identifisere

I andre fase ble det identifisert en rekke påvirkninger, risikoer og muligheter.

Identifisere potensiell påvirkning, risiko og muligheter innenfor ulike aktiviteter i egne operasjoner og i verdikjeden.

Aktiviteter

  • Arbeidsmøter og workshop
  • Intervjuer med interne interessenter
  • Gjennomgang av dokumenter

I fase 2 har prosjektet identifisert faktiske og potensielle påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av hele Norengros verdikjede gjennom analyser av eksisterende dokumenter og dialog med interne interessenter. Der det har vært hensiktsmessig har IROene blitt koblet til en relevant ESRS.

Dette har resultert i en bruttoliste med 100 påvirkninger (både positive og negative), og 108 finansielle risikoer og muligheter. Der det ble identifisert like påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av verdikjeden, ble disse konsolidert før neste steg for å gjøre vurderingene i neste fase lettere.

Tekst: fase 3. Vurdere

3. Vurdere

I tredje fase ble identifiserte påvirkninger, risikoer og muligheter vurdert.

Evaluere faktisk eller potensiell påvirkning, risiko og muligheter ved relevante tema (nettoliste).

Aktiviteter

  • Arbeidsmøter og workshop

I fase 3 ble alle identifiserte påvirkninger, risikoer og muligheter vurdert, og gitt en score basert på vurderingskriteriene. Påvirkningene ble vurdert i en fysisk workshop av prosjektgruppen, og risikoene og mulighetene ble deretter vurdert i en seperat digital workshop.

Hver identifiserte påvirkning ble vurdert i henhold til kravene i CSRD/ESRS-ene, hvilkte beregnes som gjennomsnittet av effekt, skala og uopprettelighet multiplisert med sannsynligheten. Risikoer eller muligheter ble vurdert etter finansiell påvirkning og multipliserte dette med sannsynligheten for at risikoen/muligheten vil intreffe.

Tekst: fase 4. Beslutte

4. Beslutte

I siste fase ble terskelverdier besluttet og vesentlige bærekraftstema bestemt.

Beslutte endelig scoring av ulike bærekraftstema, og synliggjøre i vesentlighetsmatrise.

Aktiviteter

  • Arbeidsmøter og workshop

I fase 4 ble terskelverdiene for vesentlighet besluttet. Det ble bestemt at for konsekvens er vesentlighetsgrensen 4 og høyere, og for sannsynlighet er vesentlighetsgrensen satt til 3 og høyere for både påvirkninger, risikoer og muligheter. Undertema Avfall og Andre arbeiderrettigheter ble individuelt vurdert som vesentlige.

Basert på disse terskelverdiene ble følgende ESRS-tema vesentlige for Norengros: Klimaendringer, Forurensning, Biomangfold og økosystemer, Ressursbruk og Sirkularitet, Egne ansatte, Ansatte i verdikjeden og Virksomhetsstyring.

For hver vesentlige ESRS og tilhørende undertema har det blitt utarbeidet detaljerte oppsummeringssider. Disse sidene gir innsikt i hvert av bærekraftstemaene og hva de betyr for Norengros.