Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Illustrasjon av Norengros vesentlige ESRS temaerIllustrasjon av Norengros vesentlige ESRS temaer

Påvirkning, risiko og muligheter (IRO)

Gjennom en vurdering av disse tre elementene kan organisasjoner utvikle strategier for å redusere negative virkninger på miljøet og samfunnet, håndtere potensielle risikoer og samtidig maksimere positive muligheter for bærekraftig vekst og utvikling.

I fase 2 har prosjektet identifisert faktiske og potensielle påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av hele Norengros’ verdikjede. Dette har resultert i en bruttoliste med 100 påvirkninger (både positive og negative), og 108 finansielle risikoer og muligheter. Der det ble identifisert like påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av verdikjeden, ble disse konsolidert før neste steg for å gjøre vurderingene i neste fase lettere.

I figuren under er det illustrert hvor vi har identifisert ulike påvirkninger, risikoer og muligheter i verdikjeden, inndelt etter ESRS-kategorier.

Oversikt over alle påvirkninger, muligheter og risikoer som ble kartlagt

Illustrasjon: I fase 2 har prosjektet identifisert faktiske og potensielle påvirkninger, risikoer og muligheter på tvers av hele Norengros’ verdikjede gjennom analyser av eksisterende dokumenter og dialog med interne interessenter. Der det har vært hensiktsmessig har IRO-ene blitt koblet til en relevant ESRS. Dette har resultert i en bruttoliste med 100 påvirkninger (både positive og negative), og 108 finansielle risikoer og muligheter.

Terskelverdier og vurderinger

Vurderingene som har blitt gjort i fase 3 av prosjektet, har gitt oss ulike verdier for hver enkelt kategori i ESRS. For å velge ut hvilke kategorier Norengros skal rapportere på, har det i fase 4 blitt satt terskelverdier som avgjør hvorvidt en kategori regnes som vesentlig eller ei. Disse vurderingene er på ingen måte endelige og skal revideres årlig. Det ble bestemt at for konsekvens er vesentlighetsgrensen 4 og høyere, og for sannsynlighet er vesentlighetsgrensen satt til 3 og høyere for både påvirkninger, risikoer og muligheter.

I figuren er det illustrert hvor vi har identifisert ulike påvirkninger, risikoer og muligheter i verdikjeden, inndelt etter ESRS-kategorier.

I figuren er det illustrert hvor vi har identifisert ulike påvirkninger, risikoer og muligheter i verdikjeden, inndelt etter ESRS-kategorier.

Basert på disse terskelverdiene ble følgende ESRS-tema vesentlige for Norengros: Klimaendringer, Forurensning, Biomangfold og økosystemer, Ressursbruk og Sirkularitet, Egne ansatte, Ansatte i verdikjeden og Virksomhetsstyring. Undertema Avfall og Andre arbeiderrettigheter ble individuelt vurdert som vesentlige.

Norengros’ verdikjede er kompleks og påvirker ressursbruk og folk i hele verden. Derfor blir mange kategorier vurdert som vesentlige. De største påvirkningene skjer tidlig i verdikjeden, enten i produsent- og leverandør-leddet eller i egen drift. Innen hovedkategorien Sosiale forhold, kan en eksempelvis se at S1 og S2 er vurdert som vesentlige, mens S3 og S4 havner utenfor. Fordi produktene vi selger ikke utgjør en nevneverdig risiko for forbrukere og lokalbefolkning, prioriteres dermed ikke de kategoriene i denne vurderingen.

For hver vesentlige ESRS og tilhørende undertema har det blitt utarbeidet detaljerte oppsummeringssider. Disse sidene gir god innsikt i hvert av bærekraft­temaene og hva de betyr for Norengros.

Illustrasjon over Norengros vesentlige ESRS

Følgende ESRS-tema vesentlige for Norengros: Klimaendringer, Forurensning, Biomangfold og økosystemer, Ressursbruk og Sirkularitet, Egne ansatte, Ansatte i verdikjeden og Virksomhetsstyring. Undertema Avfall og Andre arbeiderrettigheter ble individuelt vurdert som vesentlige.