Hopp til sideinnhold
Norengros logoNorengros logo
Sjåfør foran Norengros varebilSjåfør foran Norengros varebil

Fra klimanøytral til klimatiltak

Norengros vil forsterke pågående arbeid for å støtte oppunder Norges klimamål om å redusere utslipp med minst 55 prosent innen 2030. Norengros går foran og slutter å bruke begrepet klimanøytralitet.

Vi er ikke klimanøytrale – lenger

I 2019 ble Norengros regnet som en klimanøytral bedrift ut ifra FNs definisjon basert på eget klima­regnskap. Vi har blant annet redusert utslippet i egen drift gjennom innkjøp av nullutslippskjøretøy, og vi har montert flere solcelleanlegg. Vi har ført regnskap for restutslipp og handlet sertifiserte klimakreditter for å kompensere for dette.

Norengros er og skal fortsette å være ledende på bærekraft i vår bransje.

Norengros går nå foran og slutter å bruke begrepet klimanøytralitet i tråd med anbefalinger fra forskning, fagmiljøer på bærekraft og Zero-rapporten «Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter».

Dette betyr ikke at vi skal gjøre mindre – tvert imot forsterker vi nå tiltak, fokus og målstyring ytterligere!

Grønn vekst – økt omsetning har ikke gitt økt utslipp i Scope 1+2

Fra 2021 til 2022 økte vi omsetningen. Samtidig viser klimaregnskapet vårt for samme periode at utslipp i Scope 1+2 har gått ned med 11%.

Utslippsfri transport

Norengros sine grossister satser på nullutslippskjøretøy. Elektriske laste- og varebiler med Norengros-logo begynner å bli et vanlig syn på norske veier.

Norengros KJ Brudal, som har valgt å navngi El-lastebilene sine ELinor, ELise, ELvira og Elisabeth, sørger for nullutslippsleveranser i Bergen by. KJ Brusdal kan vise til en bilpark som nå er 50 prosent elektrisk.

I takt med utviklingen av elektriske kjøretøy og infrastrukturen rundt det, vil vi på sikt kunne tilby elektriske leveranser i sentrale og mindre sentrale områder i hele Norge.

Energi i fokus

I 2019 installerte Norengros Kjosavik solcellepaneler på takene sine på Forus. I dag har de installert til sammen 1700 solcellepaneler. Anleggene står for en estimert årlig produksjon på 480 MWh – det tilsvarer 37 prosent av det totale strømforbruket til bedriften, ekskl. fjernvarme.

Siden 2019 har flere av Norengros sine grossister investert i solceller som skal produsere egen strøm til drift og til lading av biler.

Vesentlighetsanalyse

Høsten 2022 foretok bærekraftgruppen en vesentlighets­analyse sammen med PWC. Denne ble utviklet basert på innsikt hentet inn fra Norengros’ egne ansatte fra ulike avdelinger. I tillegg intervjuet vi kunder og leverandører og så på trender i markedet og hvilke lover og direktiver vi blir eller vil bli berørte av.

Norengros kan med sin størrelse, kompetanse og gjennom­føringsevne bidra til å utvikle verden i riktig retning. Vår bredde i produktkategorier og ­kunde­­­­rela­sjoner i privat næringsliv og offentlig sektor gjør at vi direkte og indirekte vil påvirke flere av FNs bærekraft­smål.

Vi vil fortsette å jobbe bevisst med de målene vi har satt oss og følge de opp med tydeligere tiltak og målinger. På denne måten forblir vi mulighetsorienterte.

Klimaplan

Frem til i dag har vi hatt stort fokus på klimagassutslipp knyttet til egen drift. Dette står for en forholdsvis liten del av de totale utslippene i verdikjedene våre. Vi skal fortsette dette arbeidet, men hovedfokuset flyttes nå til utslipp fra produksjon, transport og bruk av varene vi selger. Dette fokusskiftet legger et grunnlag for mer målrettede tiltak innen sortiment med positiv miljøeffekt.

Norengros er og skal fortsette å være ledende på bærekraft i vår bransje. Dette krever dedikasjon, fokus, og evnen til omstilling. Norengros' tverrfaglige bærekraftsgruppe har de siste årene jobbet tett med eksterne partnere for å sikre at vi er på linje med etablerte fagmiljøer og det siste fra forskningsmiljøer i arbeidet med ny klimaplan.

I klimaplanen løfter vi blikket frem mot 2030 for å møte Norges mål om å redusere utslipp med 55 prosent innen 2030. Det overordnede målet er å redusere den negative miljøpåvirkningen så mye som mulig, og da må vi hele tiden heve taket for hva som er mulig å få til. Vi må enkelt og greit bli en bedre versjon av oss selv.